1
Nummer BD2010-000721
Dienst
dienst ivv
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening,
Volkshuisvesting en Monumenten
Agendapunt
, 3 februari 2010
VV
Naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie Verkeer en Vervoer
van 13 januari 2010 en de wens van het bestuur van stadsdeel Oud-West is de
raadsvoordracht op 1 punt gewijzigd: het Raamplein is toegevoegd als uit te
werken taxistandplaats. Aan de stukken is een schriftelijke beantwoording van
vragen uit de eerste termijn toegevoegd
.
Portefeuille
29
Agendapunt
17
Onderwerp
Herinrichting Leidsebuurt (NvU)
Gevraagd advies
de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht, die betrekking
heeft op onderstaande punten.
1. de Nota van Uitgangspunten (NvU) Openbare Ruimte Leidsebuurt, met als
belangrijkste punten:
A. De Leidsebuurt wordt zoveel mogelijk voetgangersgebied, waarbij het
Leidseplein, het Kleine Gartmanplantsoen, de Marnixstraat en de
Leidsebrug autovrij worden ingericht.
B. De tramhalte van Leidseplein (tram 1,2 en 5) wordt verplaatst naar de
Leidsebrug.
C. De kruising Stadhouderskade / Leidsebrug wordt opnieuw ingericht,
waarbij de trambaan wordt verplaatst van zijligging naar middenligging.
D. De taxistandplaats wordt verplaatst van het Leidseplein naar een andere
locatie, onder de voorwaarde dat er een definitieve vervangende
standplaats beschikbaar is.
E. Er komt een ondergrondse fietsenstalling onder het Leidseplein (Kleine
Gartmanplantsoen)
2. de Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein, met als belangrijkste
punten
A. Het betreft een hoogwaardige ondergrondse fietsenstalling met een
beoogde omvang van 2.700 fietsparkeerplaatsen.
B. In de Leidsebuurt komen 2.100 fietsparkeerplaatsen op maaiveld voor
kortparkeren.
C. Stadsdeel Centrum handhaaft het juist gebruik van de
kortparkeerplaatsen en het fietsparkeerverbod buiten de aangewezen
stallingsplekken.
3. het uitwerken en onderzoek doen naar consequenties van een nieuwe
taxistandplaats en het uitvoeren van een onderzoek naar een buffer voor
wachtende taxi’s op de Appeltjesmarkt. De twee uit te werken locaties voor de
taxistandplaats zijn het Leidsebosje Oost en het Raamplein.
Korte toelichting (bestuurlijke context)

Portefeuille
29
Agendapunt 17
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, 3 februari 2010
VV
2
De Leidsebuurt is één van de beeldbepalende gebieden van Amsterdam. Omdat het
niet optimaal functioneert en de inrichting van de openbare ruimte op veel plekken
gedateerd is, wordt het ingrijpend heringericht.
Omdat de functie van het Leidseplein en de vervoersknoop het stadsdeelniveau
overstijgt wordt de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de stadsdeelraad
Centrum en de Gemeenteraad. In 2015 moet de volledige herinrichting gereed zijn. In
2010 wordt begonnen met de eerste deelplanuitvoering.
De uitgangspunten voor de openbare ruimte in de Leidsebuurt zijn opgesteld door
stadsdeel Centrum. Daarbij is nauw samengewerkt met de dienst Infrastructuur
Verkeer en Vervoer (dIVV) als (functioneel) beheerder van de hoofdnetten auto,
openbaar vervoer, fiets, als trekker en toekomstig beheerder van de fietsenstalling en
verantwoordelijke voor het stedelijk taxibeleid. Daarnaast is afgestemd met de
stadsdelen Oud West en Oud Zuid als gebiedsbeheerders van de Stadhouderskade.
Voor één van de uitgangspunten, een ondergrondse fietsenstalling onder het
Leidseplein / Kleine Gartmanplantsoen, is door dIVV een Nota van Uitgangspunten
Fietsenstalling opgesteld.
Onderbouwing gevraagd advies
Voor de inhoudelijke onderbouwing van de gevraagde beslissingen wordt verwezen
naar de bijgevoegde raadsvoordracht.
Stukken
Meegezonden stukken
-
Raadsvoordracht NvU Herinrichting Leidsebuurt
-
Toelichtingsnotitie bij te nemen besluiten Leidsebuurt
-
Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt
-
Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein
-
Beantwoording van vragen n.a.v. bespreking raadscommissie V&V 13 januari ‘10
Ter inzage gelegde stukken
-
Reactienota op de ingebrachte inspraakreacties
Uitgenodigde andere raadscommissies
N.v.t.
Behandeling in de gemeenteraad
Gemeenteraad op woensdag 17 februari 2010
Financiële toelichting
Stadsdeel Centrum heeft een voorlopige actuele kostenraming voor de herinrichting
van de openbare ruimte opgesteld ter grootte van 28 miljoen, exclusief de
ondergrondse fietsenstalling. Het stadsdeel heeft in haar begroting 22 miljoen
gereserveerd voor het project. Vanuit de centrale stad is voor dit project 6 miljoen
beschikbaar uit de begrotingsgelden van 2008.

Portefeuille
29
Agendapunt 17
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, 3 februari 2010
VV
3
DIVV heeft een voorlopige actuele kostenraming voor de ondergrondse fietsenstalling
opgesteld ter grootte van €17,6 miljoen. In het concept Meerjaren werk en
investeringsprogramma (MWP) is € 14 miljoen opgenomen. De Stadsregio
Amsterdam (SRA) heeft de intentie bijna € 2,7 miljoen aan subsidie te verlenen. dIVV
is met SRA in gesprek over een hogere bijdrage omdat het Leidseplein als regionaal
overstappunt beschouwd kan worden. Het definitief dekkingsvoorstel volgt in de VO-
fase
Extern overleg
GVB en Stadsregio: kritisch over verplaatsing ov-halte.
Toelichting: door verplaatsing van de tramhaltes treedt een gemiddelde vertraging
van 4 seconden op in de doorstroming van het openbaar vervoer. Ook wordt de
overstap tussen trams 1,2,5 en trams 7 en 10 langer. IVV en Stadsdeel Centrum
onderkennen dit maar vinden dit acceptabel, gezien de grote winst bij een autovrije
herinrichting van het plein, zonder obstakels.
Advies raadscommissie
Behandelend ambtenaar
dienst ivvIVV, Tim Witte (556 5219)

4