Red de platanen en het Leidsebosje

Documenten zie halverwege en verder

Leidseplein wordt kleiner omdat het moet, Amsterdam, 15 september 2013
De slingers in de haltes op het Leidseplein worden rechtgetrokken. Op het Leidseplein wordt de symmetrie opgeheven en het open gedeeltelijk enorm verkleind. Onnodig en voorbarig.

Aan: Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum,
Betreft: Opmerkingen over de verkenning "Locatie Taxistandplaats Leidseplein"
, 14 maart 2011
De opstellers zien over het hoofd dat een doorsteek door de haltes niet mogelijk is. Omdat er geen oplossing zonder nadeel gevonden is hebben de onderzoekers het onderwep 'buffer' maar laten vallen. In deze reactie wordt op beide onderwerpen ingegaan en voorstellen gedaan.

Hier onder past een breuklijn. Op basis van twee amendementen in de Gemeenteraad van begin 2010 zijn er twee verkenningen verschenen. Zie onder aan deze pagina. Zowel voor de taxistandplaats als voor de halteligging zijn verkenningen uitgevoerd. De voorstellen zijn een enorme verbetering.

Hoe een plantsoen wordt opgeofferd omdat Centrum taxi's wil dumpen bij de buren, 29 december 2009
Zie hoe ten koste van een bijzondere plek een probleem wordt verplaatst.

Amsterdamse knooppunt evolutie
Klik op de foto en zie hoe volgens het huidige college de kwaliteit van een openbaar vervoerknooppunt beter wordt.

Verkeerskunde vanaf het terras
Hoe een architectenbureau op verzoek van Stadsdeel Centrum de hinder van de tram weet te verminderen. Je moet toch wel behoorlijk hebben 'ingenomen' om zoiets te kunnen bedenken.

Adres aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Oud-West, 20 oktober 2009
Verzoek om het plantsoen Leidsebosje oost in haar eerdere vorm als groen in het bestemmingsplan op te nemen.

De omwisseling van trambaan en autoweg dient alleen om daar een taxistandplaats mogelijk te maken. Stadsdeel Centrum perst de haltes tussen Leidsekade en Stadhouderskade. Zelfs dat is mogelijk zonder omwisseling van weg en trambaan. Leidsebosje oost behoeft meer bescherming en een betere behandeling.

Standplaats Elandsgracht voor taxiklanten Leidseplein,
Het Parool, 'het laatste woord', maandag 24 augustus 2009
Voorstel voor een eenvoudige snelle al dan niet tijdelijke oplossing
Per busje naar de taxi, hoe verzin je het?,
Het Parool, 'het laatste woord', donderdag 3 september 2009
Jan Th. van der Veer, bestuurslid Vereniging Zelfstandige Taxi-exploitanten, Amsterdam, reageert

Adres aan de Stadsdeelraad en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West, 7 juli 2009
"Verzoek om de afspraak met de Gemeenteraad en de platanen in het bestemmingsplan op te nemen."

De tramrails in het Leidsebosje zijn in het groen aangelegd. Dat is wat anders dan een laag gras tussen de rails. De trambaan is maximaal water- en luchtdoorlatend aangelegd om de enorme wortelpartijen van de platanen niet te bedreigen.
Het Stadsdeel heeft in haar bestemmingsplan de rails en het fietspad als 'verkeersareaal' ingekleurd. Daar wordt nu misbruik van gemaakt. Help het Stadsdeelbestuur en Raad van Oud-West zover te krijgen dat ze voorkomen dat de dikste bomen van Amsterdam worden opgeofferd aan een taxistandplaats.
Het antwoord van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West, 29 september 2009

De oude bomen op het Leidsebosje blijken opgenomen in de nationale monumentale bomenlijst. "Een taxistandplaats in het Leidsebosje is strijdig met het bestemmingsplan". Klinkt goed, maar verder in de brief wordt duidelijk dat toch gezocht wordt naar een of andere manier van inpassing. Kan of wil het stadsdeel wel nee zeggen? "Het verloren gaan van de groenbeleving vormt voor ons het meest ernstige bezwaar tegen de locatie Leidsebosje (west)", is geen sterk argument, als de omgang van Oud-West met deze plantsoenen in beschouwing wordt genomen. Wordt vervolgd.

Email aan de Wethouder en de Leden van de Raadscommissie Zorg en Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen, 31 augustus 2009
"Red de platanen in het Leidsebosje."

Commissie grijp in, neem het Leidsebosje en de platanen in bescherming. College en Raad worden fout en selectief geÔnformeerd.

Email aan de Leden van de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Volkshuisvesting en Monumenten, 2 september 2009
"Over dumpen en misleiding."

Door het verplaatsen van de haltes zal het openbaar vervoer vastlopen. De raad moet het College terugfluiten en eerst serieus onderzoek laten plegen. Inspraak moet door de Centrale Stad worden georganiseerd als het om stedelijke belangen gaat en die hoort zich ook te richten op betrokken stadsdelen en haar inwoners. !! Inmiddels door nieuwe feiten achterhaald !! Het is nog veel erger dan werd verondersteld, omdat de haltes niet tussen Hirsch en Americian komen maar op en voorbij de Leidsebrug.
Documenten betreffende de plannen op en rond het Leidseplein.

De linken openen in een nieuw venster/tabblad. Externe linken kunnen verdwijnen, gaarne een melding.

Het begint met de "Bestuursopdracht gebiedsgerichte aanpak Leidseplein, Leidsebuurt, Max Euweplein en omgeving", 28 oktober 2004
"Gewenst beeld:
• de voetganger krijgt prioriteit, de overige verkeerdeelnemers passen zich daaraan aan
• er rijden minder trams door de Leidsestraat
• de haltes van tramlijnen 1, 2 en 5 zijn verplaatst naar voor Americain
• taxiís veroorzaken geen overlast"

"Gebiedsgerichte aanpak, Visie en Plan van Aanpak", 25 augustus 2005
"•  De taxistandplaats wordt in zijn geheel verplaatst of er worden een aantal kleine standplaatsen in de nabijheid van het Leidseplein gemaakt.
•  Twee scenario's voor de tram door de Leidsestraat: scenario 1 is het verwijderen van de tramlijnen uit de Leidsestraat, scenario 2 is het verminderen van het aantal tramlijnen door de Leidsestraat. Daarbij kijken wij of het tramspoor geoptimaliseerd en de tramhalten op het Leidseplein verplaatst kan worden."

Advies ARS over het Leidseplein, 20 september 2006
Ten onrechte wordt in het B&W-besluit van 16 juni 2009 (zie onder) gesuggereerd dat de ARS positief is: "- Besproken met ARS; in beginsel positief"
De ARS plaatst altijd vriendelijk geformuleerde kanttekeningen. Zij menen dat de haltes van de tram niet verplaatst moeten worden. "Het is niet nodig en zeker niet klantvriendelijk om de tramhaltes buiten het pleingebied te brengen."

Verkeerssimulatie Leidsebuurt 2015: Modelmatig bepalen van verkeerssituatie bij Voorlopig Ontwerp Verkeerskundige Visie, DRO, 17 maart 2009
Uit de beschrijving van het "Voorlopig Ontwerp Verkeerskundige Visie" blijkt dat de haltes 'op de Leidsebrug' zich beperken tot een lengte van twee trams. 24 augustus, de inspraakavond over de taxistandplaatsen in de Leidsebosjes, verklaarde het Stadsdeel dat er ruimte kwam voor een bus en twee trams. Dit blijkt dus onjuist te zijn: het Stadsdeel heeft in haar laatste ontwerp de haltes in beide richtingen nu tussen de Leidsekade en Stadhouderskade getekend! Ook blijkt uit deze simulatie dat de bus richting 'stad-uit' niet van de tram-busbaan gebruik kan maken. Die bussen halteren in die richting niet samen met de tram, maar blijken naast de halte gepland.

Het "Voorlopig ontwerp verkeerskundige visie Leidsebuurt"

"Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt", 20 mei 2008
Met als uitgangspunten wat nu wordt voorgesteld. Het plein als centrum van de wereld. De belangrijkste funktie van het plein, het openbaar vervoer-knooppunt en de doorgang voor drie belangrijke centrumverbindingen, reikt niet verder dan een benevelde blik van een terras.

"Verplaatsing taxistandplaats Leidseplein, Een vergelijking van mogelijke locaties", 28 mei 2009

Het Collegebesluit van 16 juni 2009, als agendapunt 14 van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten van 2 september 2009

De Stadsdeelraad Centrum besprak de Nota van Uitgangspunten Leidsebuurt op 28 januari 2010. Bij die vergadering werden twee voorstellen ingediend. In een motie vroegen de SP en Amsterdam Anders om een proef de halteverplaatsing naar de brug, om de negatieve effecten voor gebruikers en exploitatie te onderzoeken. Deze motie werd verworpen.
In een amendement vorgen GroenLinks en de eenmansfractie Lahaise om meer onderzoek naar bufferlokaties voor de taxi's. Dit werd aangenomen.
Verslag van de vergadering. Pagina 5 en 6 bespreking NvU.
Het besluit over de NvU.

De 'flap'met het Collegebesluit van 1 december 2009, op de agenda van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten van 3 februari 2010

De Raadsvoordracht: Instemmen met de Notaís van Uitgangspunten voor de Openbare Ruimte Leidsebuurt en de Fietsenstalling Leidseplein.
Bijlagen
Toelichtingnotitie bij te nemen besluiten Leidsebuurt
Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt
Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein
Brief van wethouder Gerson inzake beantwoording van vragen uit de commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur c.a.
Reactie Oud-West op NvU Leidsebuurt 3 februari 2010

Bij de behandeling in de Gemeenteraad van de Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt zijn er twee amendementen ingediend en aangenomen van de raadsleden mevrouw Bergervoet, de heer Flos en de heer Molenaar (Gemeenteblad afd. 1, nr. 151) en de heer Flos, mevrouw Bergervoet, de heer Van Drooge en de heer Bakker (Gemeenteblad afd. 1, nr. 167).
Deze amendementen ontbreken nog in het gemeentelijke raadsarchief. Hier de amendementen 151 en 167 zoals die zijn ingediend.
De bespreking van de NvU Leidsebuurt in de avondzitting van 17 februari 2010: Raadsnotulen pagina 28 - 34

Naar aanleiding van het amendement 167 is de verkenning "Lokatie Tramhaltes Leidseplein" opgesteld.

Naar aanleiding van het amendement 151 is de verkenning "Locatie Taxistandplaats Leidseplein" opgesteld.

Brief Stadsdeel West aan wethouder Wiebes, 29 april 2011, reactie op voorstel voor een buffer langs het LeidseBosje Oost en een pleidooi voor een buffer op de Appeltjesmarkt.
Aanvullende reactie van Stadsdeel West, 27 mei 2011, met verder onderbouwing van pleidooi voor Appeltejsmarkt.

Reactienota van Stadsdeel Centrum naar aanleiding van de opmerkingen over de voorstellen.


lu 14 maart 2011