Het Parool, Brieven, zaterdag 11 december 1999

Köhler houdt ons voor de gek

FRANK KÖHLER, de wethouder die in het college van b. en w. de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn op zich heeft genomen, gaf in Het Parool van 24 november een opsomming van argumenten voor die lijn. Al die argumenten zijn terug te vinden in de geproduceerde nota's van de gemeente. Daarin worden allerlei zaken geconcludeerd op basis van uitkomsten van uiterst nauwkeurige modelberekeningen.
     Omdat met die uiterst nauwkeurige modelberekeningen niet aangetoond kon en kan worden dat deze enorme investering een noodzaak is en nut heeft, is er herhaaldelijk met cijfers en informatie geknoeid. En als de cijfers niet deugen, kunnen daar dus ook niet die conclusies aan worden verbonden.
     Van een verantwoordelijk wethouder, die het betreffende onderwerp ook al langer als raadslid in zijn 'portefeuille' had, mag worden verondersteld dat hij het dossier als geen ander kent. Hij behoort dus te begrijpen dat er geknoeid is en wordt. Als hij dan met dergelijke praatjes de kolommen vult, moet hem dat kwalijk worden genomen.
     In de stukken van de gemeente wordt iedereen elke keer dat hij of zij in het openbaar vervoer stapt 'passagier' genoemd en als zodanig geteld. De gemeente heeft ten behoeve van de minister modelberekeningen laten maken mét en zonder de Noord/Zuidlijn. De verwachte bewegingen van de Amsterdammers en de bezoekers zijn verdeeld over twee verplaatsingsnetwerken, waarbij de openbaar vervoernetwerken verschillen. Zo wordt de volgens het model optredende verandering zichtbaar.
     Nu worden volgens het bouwbureau van de Noord/Zuidlijn in de situatie mét Noord/Zuidlijn méér 'passagiers' (instappers) geteld dan in een openbaar vervoernet zonder die lijn. In het model worden verplaatsingen aan in het model opgenomen verbindingen toegedeeld. Als je dan, de lange lijst is in dezelfde stukken terug te vinden, grote delen van stadsdelen (in Noord, Zuid, Rivierenbuurt, Buitenveldert en Amstelveen) hun directe verbinding naar het centrum van de stad ontneemt, dan kan iedereen op zijn of haar vingers natellen dat diezelfde mensen dan vaker moeten gaan instappen.

Nieuwe gebruikers

Volgens wethouder Köhler zijn die extra instappers echter nieuwe gebruikers. Dus als je door die Noord/Zuidlijn voortaan één keer moet overstappen, tel je voortaan voor twee. Ga je ook weer terug dan telt dat ene bezoekje aan de binnnenstad met één overstap voor vier passagiers mee in het dagtotaal van de gemeentelijke berekeningen. Zonder die overstap telde je per dag nog voor twee mee.
     In de gemeenteraad lichtte hij de 'winst' van dat extra overstappen en de betekenis daarvan voor het voorzieningenniveau en het file-oplossende vermogen als volgt toe: "Het gaat om een aanzienlijke verbetering van het algehele voorzieningenniveau in twee stappen. De eerste stap betreft een vergelijking met het niveau van het net vlak voordat de Noord/Zuidlijn in exploitatie zou gaan. Daar ligt het voorzieningenniveau wat het aanbod van stedelijk openbaar vervoer betreft circa dertig procent hoger dan nu. Er is van uitgegaan dat autonome groei zal plaatsvinden. Daarmee is het net vergeleken inclusief de Noord/Zuidlijn en aanpassingen. Dan zou er nogmaals een grote sprong in verbetering van het voorzieningenniveau worden bereikt, die dan nog eens zou resulteren in 20.000 extra reizigers die nu niet van het openbaar vervoer gebruik maken, ook nog niet in het jaar voor de exploitatie van de Noord/Zuidlijn, maar vervolgens wel." (notulen raadsvergadering 17 februari 1999)
     Wethouder Köhler laat hiervoor mét overtuiging blijken er absoluut niets van te begrijpen. Mensen moeten vaker overstappen, worden vaker geteld, en worden gepromoveerd tot voornamelijk ex-automibilisten. Hij heeft z'n stukken goed gelezen; wat hij daar zegt, dat is wat die stukken suggereren. Kohler geeft door wat z'n bouwbureau hem wijsmaakt. Dat beweren kan door een ervaren bestuurder als een belediging worden gevoeld en daar ben ik niet op uit. Het zou namelijk betekenen dat hij die 'portefeuille' niet beheerst.
     Dus blijft over dat hij de boel willens en wetens bedondert. Formeel moet dat ook zo wel zijn. Ook als hijzelf wordt belazerd, is hij degene die daar verantwoordelijk voor behoort te worden gesteld.

Dick van der Horst
Vervoerkundige[INDEX] [EMAIL]
lu: 21-03-00