De metro-monologen

Hoe het zo ver gekomen is...,
hoe het verder ging...
èn een begin van het vervolg.


     Documenten uit de Gemeenteraad en andere overheden op de weg naar een enorme investering. Geplukt van gemeente- en andere sites, of gescand. In dit overzicht, op één* na, alleen documenten van of voor een overheid.
* 'Hoe het zo ver gekomen is...', wordt uitvoerig en helder ontrafeld in de Scriptie Sociale Geografie: "Woorden & Daden, Veranderende visies op het openbaar vervoer in Amsterdam", Matthijs Breebaart, augustus 1994.
     Er wordt verder gezocht en aangevuld.
     (laatste aanvulling/correctie 9 oktober 2011)
     De files openen in een nieuw venster      
     R, Cie, St/Rap = Gemeente Amsterdam
     SRA = Stadsregio Amsterdam
     RK = Ministerie en Kamer
     PS = Provinciale Staten


1969   1972   1973   1974   1975   1980  

1988   1989    1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011

1969

1972

1973

 •      RK     Mededeling n.a.v. vragen van het lid Gruijters (D'66) betreffende de mogelijke financiële onregelmatigheden bij de metrobouw te Amsterdam, 1 maart 1973, Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, nr 484
 •      RK     Antwoord op vragen van de heer Martini (D'66) met betrekking tot de zgn. Oostlijn van de Amsterdamse metro. (Ingezonden 18 december 1972.), 27 maart 1973, Aanhangsel Handelingen Eerste Kamer, nr 55
 • Voorstel raadslid De Cloe inzake de nota de oostlijn van de metro, Gb Afd 1, nr 693
 •      RK     Verslag behandeling interpellatie-aanvraag Van der Lek, 19 juni 1973, Handelingen Tweede Kamer
 •      RK     Antwoord op vragen van het lid Gruijters (D'66) betreffende de mogelijke financiële onregelmatigheden bij de metrobouw te Amsterdam, 1 augustus 1973, Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, nr 1431
 •      RK     Verslag interpellatie van het lid Van der Lek over de voltooiing van de oostlijn van de metro tot het Centraal Station te Amsterdam, 12 september 1973, Handelingen Tweede Kamer
 •      RK     Motie van het lid Van der Lek c.s.: Voltooiing van de oostlijn van de metro tot het Centraal Station te Amsterdam, 12 september 1973
 •      RK     Motie van het lid Knot: Voltooiing van de oostlijn van de metro tot het Centraal Station te Amsterdam, 12 september 1973
 •      RK     Verslag stemming over motie van het lid Van der Lek c.s. en motie van het lid Knot c.s., 13 september 1973
 •      RK     Antwoord op vraag van de leden Keja en Koning (beiden (V.V.D.) over de financiering en de afbouw van de Oostlijn van de Amsterdamse metro, 27 december 1973
 •      RK     Antwoord op vragen van de leden Van der Lek (P.S.P.), Goudsmit (D'66) en Jansen (P.P.R.) over de kosten-batenanalyse van de Oostlijn van de Metro te Amsterdam, 27 december 1973

1974

 •      RK     Vervolg antwoord op vragen van de leden Van der Lek (P.S.P.), Goudsmit (D'66) en Jansen (P.P.R.) over de kosten-batenanalyse van de Oostlijn van de Metro te Amsterdam, 4 februari 1974
 •      RK     Antwoord op vragen van de leden Van der Lek (P.S.P.), Jansen (P.P.R.) en Goudsinit (D'66) over het kosten-baten onderzoek van de verschillende alternatieven van de Oostlijn van de metro in Amsterdam, 14 mei 1974
 •      RK     Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat: Oostlijn van de metro in Amsterdam, 24 juni 1974 12 978 Nr. 1
 •      RK     Verslag beantwoording en debat (mondelinge) vragen van het lid Van der Lek(P.S.P.) over de Amsterdamse metro, 26 juni 1974
 •      RK     Brief van de Minister van VenW: Oostlijn van de metro in Amsterdam, 30 september 1974, 12 978 Nr. 2
 •      RK     Oostlijn van de metro in Amsterdam, Nota van verbeteringen, 12 978 Nr. 3
 •      RK     Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat: Oostlijn van de metro in Amsterdam, 12 978 Nr. 4
 •      RK     Behandeling van de brieven van de Minister van VenW over de oostlijn van de metro in Amsterdam (12 978, nrs. 1, 2 en 4), 15 oktober 1974
 •      RK     Stemming over de motie-Van der Lek c.s. betreffende een beslissing over een rijksbijdrage in de kosten van de oostlijn van de Amsterdamse metro, 16 oktober 1974
 • Raadsvergadering avond 6 november 1974 (gedeeltelijk), Gb 1974 Afd 2
 • Raadsvergadering avond 18 november 1974 (gedeeltelijk), Gb 1974 Afd 2

1975

 • Vervanging van het raadsbesluit van 16 mei 1968 om over te gaan tot de aanleg van een stadsspoorwegnet, 14 maart 1975: Gb Afd 1, nr 290
 • Voorstel raadslid Van de Ven c.s. inzake vertramming van de oostlijn van de metro, Amsterdam, 14 maart 1975: Gb Afd 1, nr 292
 • Interpellatie-aanvrage raadslid mevr. Agtsteribbe inzake het onevenredig gebruik van middelen bij de uitvoering van het raadsbesluit tot aanleg van de oostlijn van de metro volgens het Lastagetracé, 15 april 1975, Gb Afd 1, nr 430
 •      RK     Antwoord op vragen van het lid Van der Spek (P.S.P.) over een bestuurscrisis te Amsterdam, 3 april 1975
 •      RK     Brief van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, presentatie rapport van de Commissie De-Man: 11 juni 1975
  • Openbaar-vervoerproblematiek in de Amsterdamse agglomeratie, Studiegroep Openbaar Vervoer Amsterdam, (Commissie-De Man), 13 462 nr 2

1980

 •      RK     Antwoorden op vragen van de leden P. A. M. Cornelissen, Van Zeil en Mateman (allen C.D.A.) over het functioneren van de metro-verbinding Amsterdam CS-Bijlmermeer, 26 november 1980

 • 1988

  • Studiekrediet ten behoeve van nieuwe verbindingen openbaar railvervoer in en om Amsterdam, 13 juni 1988: Gb Afd 1, nr 926
  • Raadsvergadering middag 29 juni 1988 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 14 december 1988: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 14 december 1988: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 15 december 1988: Gb Afd 2

  1989

  • Raadsvergadering avond 30 januari 1989 (gedeeltelijk) Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 5 april 1989 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 19 april 1989 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Missive 1990 - 6. Inventarisatie investeringsprojecten 1990-1994: Gb Afd 1, nr 1423 (gedeeltelijk)
  • Nota van het raadslid mevr. Tanja en het duo-raadslid Holvast, getiteld: Schoon op weg in Amsterdam (over een milieuvriendelijk verkeersbeleid, het terugdringen van het woon-werkverkeer en investeren in het openbaar vervoer), 6 november 1989: Gb Afd 1, nr 1453
  • Studie naar mogelijkheden voor nieuwe verbindingen van openbaar railvervoer in en om Amsterdam, 7 december 1989: Gb Afd 1, nr 1577
  • Raadsvergadering middag 20 december 1989 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2

  1990

  • Raadsvergadering 10 januari 1990 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Voorstel van de raadsleden A. Blok c.s. inzake de Nota van Uitganspunten voor de IJ-oevers, 10 januari 1990: Gb Afd 1, nr 39
   • Voorstel van het raadslid A. Blok c.s. inzake de Nota van Uitganspunten voor de IJ-oevers, 10 januari 1990: Gb Afd 1, nr 40
   • Voorstel van het raadslid A. Blok c.s. inzake de Nota van Uitganspunten voor de IJ-oevers, 10 januari 1990: Gb Afd 1, nr 43
  • Reactie op de ontwerp-Structuurvisie ROA-2015 en op de ontwerp-Structuurvisie Noord-Holland 2015, 11 januari 1990: Gb Afd 1, nr 28
  • Raadsvergadering avond 29 januari 1990 (gedeeltelijk)Gb Afd 2
  • Programakkoord 1990-1994, 16 mei 1990: Gb Afd 1
  • Notitie van het raadslid R.H.G. van Duijn inzake plannen voor een noord-zuid-openbaar-vervoersverbinding, 11 oktober 1990: Gb Afd 1, nr 859
  • Studies 1990 ten behoeve van nieuwe verbindingen openbaar railvervoer in en om Amsterdam, 15 november 1990: Gb Afd 1, nr 927
  • Raadsvergadering 28 november 1990 (gedeeltelijk) Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 12 december 1990 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 12 december 1990:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 13 december 1990:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 19 december 1990 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Voorstel van het raadslid A.J. Holvast c.s. inzake het bestemmingsplan Coentunnel, 19 december 1990: Gb Afd 1, nr 1091

  1991

  • Voordracht ten geleide van de Nota van beantwoording naar aanleiding van de schriftelijke reacties op het ontwerp-Verkeers- en Vervoerplan Amsterdam 1990, 25 april 1991: Gb Afd 1, nr 419a
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Holvast inzake besluitvorming ten aanzien van uitbreiding spoor-/tram-/metronet, 26 april 1991: Gb Afd 1, nr 427
  • Nota van het raadslid Molleman, getiteld: Amsterdam-Noord = Noord = Amsterdam, 26 april 1991: Gb Afd 1, nr 431
  • Raadsvergadering middag 29 mei 1991  Gb Afd 2
   • Voorstel van het raadslid Molleman c.s. inzake het ontwerp-Verkeers- en Vervoerplan Amsterdam 1990, 29 mei 1991: Gb Afd 1, nr 525
   • Voorstel van het raadslid Molleman c.s. inzake het ontwerp-Verkeers- en Vervoerplan Amsterdam 1990, 29 mei 1991: Gb Afd 1, nr 526
  • Studie ondergronds openbaar vervoer, deel 2, 13 juni 1991: Gb Afd 1, nr 548
  • Nota van Uitgangspunten voor de IJ-oevers "Amsterdam naar het IJ", 18 juni 1991: Gb Afd 1, nr 592
  • Raadsvergadering 27 juni 1991:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 21 augustus 91:  Gb Afd 2
   • Voorstel van het raadslid Van der Laan inzake de Studie ondergronds openbaar vervoer, deel 2, 21 augustus 1991: Gb Afd 1, nr 675
   • Voorstel van het raadslid Molleman c.s. inzake de Studie ondergronds openbaar vervoer, deel 2, 21 augustus 1991: Gb Afd 1, nr 676
   • Voorstel van het raadslid Molleman c.s. inzake de Studie ondergronds openbaar vervoer, deel 2, 21 augustus 1991: Gb Afd 1, nr 677
  • Voordracht ten geleide van het aangepaste ontwerp-Structuurplan Amsterdam, 31 oktober 1991: Gb Afd 1, nr 882
  • Raadsvergadering 13 november 1991:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 11 december 1991:  Gb Afd 2
   • Voorstel van raadslid G. ter Horst c.s. inzake de begroting voor 1992, 11 december 1991: Gb Afd 1, nr 1075
  • Raadsvergadering 12 december 1991:  Gb Afd 2

  1992

  1993

  • Raadsvergadering 21 april 1993:  Gb Afd 2
  • Onderzoeken en studies naar verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio, 22 april 1993: Gb Afd 1, nr 254
  • Voordracht ten geleide van de Nota Amsterdam naar 2005, 23 april 1993: Gb Afd 1, nr 259
   • Amsterdam naar 2005. Amsterdamse bijdrage aan de ruimtelijke strategie van het Regionaal orgaan Amsterdam: Gb Afd 1, Bijlage H
  • Raadsvergadering 12 mei 1993:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 26 mei 1993:  Gb Afd 2
  • Preadvies op de nota van het raadslid Molleman en het duo-raadslid Niamut van 3 juli 1992, getiteld: Openbaar vervoer op termijn ... en!? of hoe de stad kansen niet voorbij hoeft te laten gaan!, 13 mei 1993: Gb Afd 1, nr 296
  • Preadvies op het plan van het Regionaal orgaan Amsterdam (ROA) van 22 februari 1993, getiteld: Ontwerp-Regionaal Verkeers- en Vervoerplan, 13 mei 1993: Gb Afd 1, nr 298
  • Raadsvergadering 15 juli 1993:  Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Derde studiefase Noord-Zuidlijn, juli 1993 (alleen deel vervoerswaardestudie), GVB ism dRO, Ingenieursbureau Amsterdam en NS
  • Raadsvergadering middag 17 november 1993:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 18 november 1993:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 18 november 1993:  Gb Afd 2
   • Voorstel van raadslid Stadig c.s. inzake de ontwerp-begroting voor 1994, 18 november 1993: Gb Afd 1, nr 790

  1994

  • Voordracht ten geleide van het Verkeers- en Inrichtingsplan (VIP), 27 januari 1994: Gb Afd 1, nr 74
  • Raadsvergadering middag 23 februari 1994: Gb Afd 2
  • Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de Noord-Zuidlijn, 24 februari 1994: Gb Afd 1, nr 165
  • Raadsvergadering 9 maart 1994 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
  • Uitwerking voorstel-Hooijmaijers c.s. (nr. 624 van 1991) tot het doen realiseren van een ondergronds busstation, 24 maart 1994: Gb Afd 1, nr 269
  • Programakkoord 1994-1998, 6 april 1994: Gb Afd 1, nr 319
  • Vaststelling bestemmingsplan Riekerpolder, 16 juni 1994: Gb Afd 1, nr 444
  • Raadsvergadering 29 juni 1994: Gb Afd 2
  • Beoordeling investeringsakkoord Vinex voor de gemeente Amsterdam, 30 juni 1994: Gb Afd 1, nr 499
  • Uitwerking voorstel raadslid Hooijmaijers c.s. (nr. 624 van 1991) tot het doen realiseren van een ondergronds busstation bij het Centraal Station, 5 juli 1994: Gb Afd 1, nr 523
  • Vinex-akkoord voor de gemeente Amsterdam, 13 juli 1994 (datum behandeling): Gb Afd 1, Bijlage R
  • Raadsvergadering middag 13 juli 1994: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 13 juli 1994: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 14 juli 1994: Gb Afd 2
   • Voorstel van raadslid Van der Laan c.s. inzake beoordeling investeringsakkoord Vinex, 13 juli 1994: Gb Afd 1, nr 531
   • Voorstel van raadslid Van der Laan c.s. inzake beoordeling investeringsakkoord Vinex, 13 juli 1994: Gb Afd 1, nr 532
  •      St/Rap:     Woorden & Daden, Veranderende visies op het openbaar vervoer in Amsterdam, Matthijs Breebaart, Scriptie Sociale Geografie, 26 augustus 1994
  • Voorbereiding bestemmingsplan Rembrandtplein e.o. in relatie tot de Noord-Zuidlijn, 20 oktober 1994: Gb Afd 1, nr 669
  • Uitvoering werken openbaar-vervoerprojecten, 18 november 1994: Gb Afd 1, nr 848

  1995

  • Onderzoeken en studies naar verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio, 9 februari 1995: Gb Afd 1, nr 115
  • Raadsvergadering avond 22 februari 1995: Gb Afd 2
  • Cie:  Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Raadscommissie Binnenstad, 14 maart 1995
  • Ondertekening uitvoeringsconvenant Vinex, 23 maart 1995: Gb Afd 1, nr 173
  •      RK     Vragen van het lid Gabor (CDA) over twee nieuwe metro-lijnen in Amsterdam, 23 maart 1995
  • Raadsvergadering 5 april 1995: Gb Afd 2
  • Afwikkeling overname oude tekorten, 20 april 1995: Gb Afd 1, nr 280
  • Cie:  Besluitenlijst voor de Commissie Beheer Openbare Ruimte, Personeel en Organisatie, Nutsbedrijven, Gemeentevervoerbedrijf en Bestuurlijk Stelsel, 10 mei 1995
  • Raadsvergadering 17 mei 1995: Gb Afd 2
  • Bevoegdhedenverdeling grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 18 mei 1995: Gb Afd 1, nr 293
  • Vrijgeven voor inspraak van het programma van eisen en het schetsmatig voorontwerp met betrekking tot de Noord-Zuidlijn, 18 mei 1995: Gb Afd 1, nr 302
  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg, 24 mei 1995
  • Raadsvergadering 31 mei 1995: Gb Afd 2
  • Voordracht ten geleide van het Actieplan Werk en het Actieprogramma Economische Structuur, 1 juni 1995: Gb Afd 1, nr 315
   • Actieprogramma Economische Structuur. Inzicht in de markt, uitzicht op werk: Gb Afd 1, Bijlage M
  • Vervolgkrediet voorbereiding Noord-Zuidlijn voor 1995 en 1996, 15 juni 1995: Gb Afd 1, nr 371
  • Uitwerking voorstel raadslid Hooijmaijers c.s. (nr. 624 van 1991) tot het doen realiseren van een ondergronds busstation bij het Centraal Station, 5 juli 1995: Gb Afd 1, nr 523
  • Raadsvergadering 6 september 1995: Gb Afd 2
  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg, 27 september 1995
  • Advies Beklagcommissie Inspraak inzake de Noord-Zuidlijn, 29 september 1995: Gb Afd 1, nr 524
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Van Duijn inzake de gevolgen van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 17 oktober 1995: Gb Afd 1, nr 558
  • Raadsvergadering middag 1 november 1995: Gb Afd 2
  • Motie/amendement van het raadslid Van Duijn inzake de begroting, 8 november 1995: Gb Afd 1, nr 690
  • Raadsvergadering 13 december 1995: Gb Afd 2

  1996

  • Raadsvergadering 21 februari 1996: Gb Afd 2
  • Aan de wethouder van Verkeer en Vervoer: Audit vervoerswaarde Noord/Zuidlijn, 27 februari 1996, Voorzitter Begeleidingscommisie
   •      St/Rap:     Bijlage 4: Noord/Zuidlijn Amsterdam, Onafhankelijke beoordeling van de resultaten van het vervolg vervoerswaarde-onderzoek 1995, Intraplan februari 1996
  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg, 22 mei 1996
  • Huur van drie kantoorvleugels in het pand Entrada 200 ten behoeve van het opdrachtgeversbureau Noord-Zuidlijn, 30 mei 1996: Gb Afd 1, nr 64
  • Voortgangsrapportage Noord-Zuidlijn, 30 mei 1996: Gb Afd 1, nr 242
  • Raadsvergadering middag 12 juni 1996:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 12 juni 1996:  Gb Afd 2
   • Motie van het raadslid mevr. Agtsteribbe inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de Noord- Zuidlijn, 12 juni 1996: Gb Afd 1, nr 333
   • Motie van de raadsleden mevr. Agtsteribbe en mevr. Spier-van der Woude inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de Noord-Zuidlijn, 12 juni 1996: Gb Afd 1, nr 334
   • Motie van het raadslid Niamut inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de Noord- Zuidlijn, 12 juni 1996: Gb Afd 1, nr 335
   • Amendement van het raadslid Kohler inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de Noord- Zuidlijn, 12 juni 1996: Gb Afd 1, nr 336
  • Studies en onderzoeken naar verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio, 13 juni 1996: Gb Afd 1, nr 340
  • Vaststelling Structuurplan Amsterdam Open Stad 1996, 22 augustus 1996: Gb Afd 1, nr 384a
  • Notitie van het raadslid Van Duijn inzake in 1997 te houden referenda over IJburg, de Noorder-IJplas en de Noord-Zuidlijn, 28 augustus 1996: Gb Afd 1, nr 403
  • Toetsingskader Structuurplan Amsterdam Open Stad 1996, 4 september 1996 (datum behandeling): Gb Afd 1, Bijlage M
  • Raadsvergadering middag 4 september 1996: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 23 oktober 1996: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 23 oktober 1996: Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 24 oktober 1996: Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Noord/Zuidlijn: Financiën en Exploitatie, oktober 1996, resp maart 1997 Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
  • Cie:  Verslag van de openbare hoorzitting van de Commissie voor Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg, gehouden op woensdag 30 en donderdag 31 oktober 1996 in de Boekmanzaal: d.d. 30 oktober 1996
  • Cie:  Verslag van de openbare vergadering van de Commissie voor Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg: d.d. 5 november 1996
  • Startnotitie inzake inrichting besluitvormingsproces Noord-Zuidlijn, 5 november 1996: Gb Afd 1, nr 597
  • Raadsvergadering middag 13 november 1996: Gb Afd 2
  • Zuidelijk tracé Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 727
  • Programma van Eisen kerntraject Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 728
  • Schaderegeling Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 729
  • Samenwerkingsovereenkomst Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 730
  • Aanleg Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 731
  • Toewijzing definitief referendumverzoek aanleg IJburg, datumbepaling en afhandeling raadsadressen koppeling referenda IJburg en Noord-Zuidlijn, 22 november 1996: Gb Afd 1, nr 733
  • Kennisgeving referenduminitiatief met betrekking tot de voordracht inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 26 november 1996: Gb Afd 1, nr 734
  • Raadsvergadering middag 27 november 1996:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 27 november 1996:  Gb Afd 2
   • Motie raadslid Agtsteribbe inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 742
   • Motie raadslid Agtsteribbe inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 743
   • Motie raadslid Agtsteribbe inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 744
   • Motie raadslid Köhler c.s. inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 745
   • Motie raadslid Niamut c.s. inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 746
   • Motie raadslid Niamut c.s. inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 747
   • Motie raadslid Niamut c.s. inzake de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 27 november 1996: Gb Afd 1, nr 748
  •      RK     Audit Noord-Zuid-lijn, Bijlage 1 bij offerte-uitvraag, 19 december 1996, Adviesdienst Verkeer en Vervoer

  1997

  • Advies Beklagcommissie Inspraak inzake de Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 2
  • Advies van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 82
  • Toewijzing definitief referendumverzoek aanleg Noord-Zuidlijn, datumbepaling referendum, tevens afhandeling raadsadres Referendumcomité Noord-Zuidlijn, en subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties, 18 maart 1997: Gb Afd 1, nr 139
  • Raadsvergadering 19 maart 1997:  Gb Afd 2
   • Amendement raadslid Van Bommel inzake de datum voor het houden van een referendum over de Noord-Zuidlijn, 19 maart 1997: Gb Afd 1, nr 153
  • Raadsvergadering middag 16 april 1997:  Gb Afd 2
   • Motie van raadslid Van Bommel inzake het rapport van de Commissie van Onderzoek Gemeentevervoerbedrijf, getiteld: Erop of Eronder, 16 april 1997: Gb Afd 1, nr 220
  • Herziening grenzen grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 23 april 1997: Gb Afd 1, nr 231
  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Verkeer, Milieu, Cultuur en Monumentenzorg, 21 mei 1997
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Van Bommel inzake de bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn toe te passen boormethode, 13 juni 1997: Gb Afd 1, nr 352
  •      RK     Vragen van het lid Poppe aan de minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, mevrouw De Boer, over de noord-zuidlijn van de Amsterdamse metro, 17 juni 1997
  •      RK     Aan de Voorzitter van de 2e Kamer: Antwoorden op vragen inzake de mogelijke aanleg van de Noorzuidlijn te Amsterdam, 23 juni 1997
  • Interpellatieaanvrage raadslid Van Bommel inzake de financiële aspecten van de Noord-Zuidlijn, 23 juni 1997: Gb Afd 1, nr 367
  • Raadsvergadering 25 juni 1997:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 26 juni 1997:  Gb Afd 2
  • Besluitvorming naar aanleidng van de uitslag van het op 25 juni 1997 gehouden referendum over de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 26 juni 1997: Gb Afd 1, nr 369
  •      RK     Aan de Vaste Commissie voor VenW: Aanleg Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 11 juli 1997
  • Notitie van het raadslid Van Duijn, getiteld: Volksinitiatief: een nieuwe toekomst voor het referendum, 26 juni 1997: GB Afd 1, nr 372
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Van Duijn inzake het optreden van ambtenaren met betrekking tot de Noord-Zuidlijn, 19 augustus 1997: Gb Afd 1, nr 420
  • Advies van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 4 september 1997: Gb Afd 1, nr 454
  • Derde voorbereidingskrediet aanleg Noord-Zuidlijn, 24 oktober 1997: Gb Afd 1, nr 587
  • Raadsvergadering 17 september 1997:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 22 oktober 1997:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 22 oktober 1997:  Gb Afd 2
  • Herziening grenzen grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 2 december 1997: Gb Afd 1, nr 806
  • Raadsvergadering middag 17 december 1997:  Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Audit Noord-Zuidlijn, Hoofdrapport, AGV Nieuwegein voor de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 12 december 1997

  1998

  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, 14 januari 1998
  • Vervolgkredieten Noord-Zuidlijn en IJtram, 22 januari 1998: Gb Afd 1, nr 44
  • Raadsvergadering avond 4 februari 1998:  Gb Afd 2
  • Vernieuwen brug nr. 84 volgens de verhoogde variant en asymmetrisch profiel., 5 februari 1998: Gb Afd 1, nr 77
  •      RK     Aan de Vaste Commissie voor VenW: Audit Noord-Zuidlijn, 6 februari 1998
  • Programakkoord 1998 - 2002, 14 april 1998: Gb Afd 1, nr 254
  •      RK     Aan het DB van het ROA: Noord-Zuidlijn, 23 april 1998
  • Onderbouwing van het vierde voorbereidingskrediet 1998 voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 23 april 1998: Gb Afd 1, nr 264
  • Raadsvergadering 13 mei 1998:  Gb Afd 2
  • Vijfde voorbereidingskrediet Noord-Zuidlijn, 11 juni 1998: Gb Afd 1, nr 316
  • Aanvraag rijksbijdrage kerntraject Buikslotermeerplein - Zuid/WTC van de Noord-Zuidlijn, 11 juni 1998: Gb Afd 1, nr 324
  • Cie:  Besluitenlijst van de Commissie Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken, 17 juni 1998
  • Raadsvergadering avond 24 juni 1998:  Gb Afd 2
   • Motie raadslid Bijlsma c.s. inzake de aanvraag en rijksbijdrage voor het kerntraject Buikslotermeerplein-Zuid/WTC van de Noord-Zuidlijn, 24 juni 1998: Gb Afd 1, nr 389
   • Moties raadslid Bijlsma c.s. inzake de aanvraag en rijksbijdrage voor het kerntraject Buikslotermeerplein-Zuid/WTC van de Noord-Zuidlijn, 24 juni 1998: Gb Afd 1, nr 390
   • Moties raadslid Bijlsma c.s. inzake de aanvraag en rijksbijdrage voor het kerntraject Buikslotermeerplein-Zuid/WTC van de Noord-Zuidlijn, 24 juni 1998: Gb Afd 1, nr 391
   • Moties raadslid Lohuizen c.s. inzake de aanvraag en rijksbijdrage voor het kerntraject Buikslotermeerplein-Zuid/WTC van de Noord-Zuidlijn, 24 juni 1998: Gb Afd 1, nr 392
  • Herziening grenzen grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 19 augustus 1998: Gb Afd 1, nr 436
  • Vaststelling bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, 19 augustus 1998: Gb Afd 1, nr 437
  • Raadsvergadering avond 2 september 1998:  Gb Afd 2
   • Motie raadslid Bijlsma c.s. inzake bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, 2 september 1998: Gb Afd 1, nr 467
  • Advies inzake Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel, 2 september 1998: Gb Afd 1, nr 481
  •      RK     Aan de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat: Standpunt audit vervoerwaarde Noord/Zuidlijn, 17 september 1998
  •      RK     Aan het DB van het Regionaal Orgaan Amsterdam: Afhandeling documenten Noord/Zuidlijn Amsterdam: vervoerwaarde en functioneel programma van eisen, 17 september 1998
  • Raadsvergadering 30 september 1998:  Gb Afd 2
   • Amendement raadslid Goedhart c.s. inzake de Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel, 30 september 1998: Gb Afd 1, nr 514
  • Raadsvergadering avond 28 oktober 1998:  Gb Afd 2

  1999

  • Evaluatie van de referenda over IJburg en over de Noord-Zuidlijn, tevens preadvies op de notitie van het raadslid Van Duijn, getiteld: Volksinitiatief: een nieuwe toekomst voor het referendum (nr. 372 van 1997), 21 januari 1999: Gb Afd 1, nr. 35
  • Notitie Vernieuwing Weteringcircuit, 21 januari 1999: Gb Afd 1, nr. 45
  • Raadsvergadering 3 februari 1999:  Gb Afd 2
  •      RK     Antwoord Kamervragen van het lid Van Bommel (SP) over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, 12 februari 1999
  • Raadsvergadering middag 17 februari 1999:  Gb Afd 2
  • Vaststelling Eindrapport Netoptimalisatie Noord-Zuidlijn, besluit 17 februari 1999: Gb Afd 3, nr 52
  • Voorbereiding partiéle herziening bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, 18 maart 1999: Gb Afd 1, nr 131
  • Raadsvergadering 31 maart 1999:  Gb Afd 2
  • Zesde voorbereidingskrediet Noord-Zuidlijn, 1 april 1999: Gb Afd 1, nr 163
  • Raadsvergadering avond 14 april 1999:  Gb Afd 2
  •      RK     Vragen van de leden Verbugt en Hofstra (beiden VVD) over mogelijk kwaliteitsverlies van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam in relatie tot de Noord-Zuidlijn, 27 april 1999
  • Inpassing stations Noord-Zuidlijn in de binnenstad, 25 mei 1999: Gb Afd 1, nr 267
  • Notitie van het raadslid Arda, getiteld: Alternatieve watermodellen Rokin, 2 juni 1999: Gb Afd 1, nr 311
  •      RK     Aan de 2e Kamer: Standpunt Minister VenW over de mogelijke verlening van een subsidie voor aanleg van de Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 21 juni 1999
  • Preadvies op de notitie van het raadslid Arda, getiteld: Alternatieve watermodellen Rokin (nr. 311 van 1999), 14 juni 1999: Gb Afd 1, nr 315
  • Raadsvergadering 16 juni 1999:  Gb Afd 2
   • Amendement raadslid Arda inzake inpassing station Rokin, 16 juni 1999: Gb Afd 1, nr 337
  • Vaststelling bestemmingsplan Zuidplein, 2 juli 1999: Gb Afd 1, nr 337
  •      RK     Aan het DB van het ROA: Dossier vervoerwaarde NZlijn, 1 juli 1999
  •      RK     Aan het College van B & W: Noord/Zuidlijn: documenten kostenraming, regionalisering en ruiimtelijk/economische effecten, 1 juli 1999
  •      RK     Brief minister inzake de financiele situatie van gemeente Amsterdam met betrekking tot de voorbereidingskosten, 1 juli 1999
  •      RK     Verslag van een Algemeen Overleg: Subsidieverlening aanleg Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 1 juli 1999
  •      RK     Verslag debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Noord-Zuidlijn, 1 juli 1999
  •      RK     Aan de Vaste Commissie voor VenW: Subsidie Noord/Zuidlijn, 2 september 1999
  •      RK     Aan het College van B & W: Goedkeuring documenten tracé en ontwerp Noord/Zuidlijn, 2 september 1999
  • Inpassing stations Noord-Zuidlijn in Amsterdam-Noord, 23 september 1999: Gb Afd 1, nr 560
  •      RK     Verslag van een Algemeen Overleg over - de noord-zuidlijn (VW-99-696/832) en zeven consultatiedocumenten, 5 oktober 1999
  •      RK     Verslag debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 oktober 1999 over de noord-zuidmetrolijn Amsterdam, 12 oktober 1999
  • Motie raadslid Frankfurther inzake de begroting voor 2000, 18 november 1999: Gb Afd 1, nr 761
  •      RK     Beschikking Noord/Zuidlijn, 23 december 1999

  2000

  •      RK     Aan de Gemeente Amsterdam dienst IVV: Beschikking Noord/Zuidlijn, 25 januari 2000
  • Programma van eisen Auto-onderdoorgang/Busstation (niveau +1) aan de IJzijde van het Centraal Station, 25 februari 2000: Gb Afd 1, nr 147
  • Tweede voorbereidingskrediet voor de auto-onderdoorgang en het busstation (niveau +1) aan de IJzijde van het Centraal Station, 24 febrauri 2000: Gb Afd 1, nr 148
  • Raadsvergadering 8 maart 2000 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Motie raadslid Huffnagel inzake Programma van Eisen voor de Auto-onderdoorgang en het Busstation aan de IJzijde van het Centraal Station, 8 maart 2000: Gb Afd 1, nr 203
  •      RK     Aan de Vaste Commissie voor VenW: Antwoorden op vragen over financiering Noord/Zuidlijn, 28 april 2000
  • Benoeming leden en plaatsvervangende leden adviescommissie in het kader van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 8 juni 2000: Gb Afd 1, nr 385
  • Aanvaarding bijdrageregeling voor casco-/funderingsherstel voorafgaande aan de bouw van de Noord-Zuidlijn en voor het beschikbaar stellen van budget voor deze bijdrageregeling en aankoop van panden, 8 juni 2000: Gb Afd 1, nr 386
  • Vaststelling Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 8 juni 2000: Gb Afd 1, nr 392
  • Delegatiebesluit Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 8 juni 2000: Gb Afd 1, nr 393
  • Aanvaarding subsidiebeschikking voor project Noord-Zuidlijn, alsmede voor de projecten auto-onderdoorgang en busstation bij het Centraal Station en te besluiten het project Noord-Zuidlijn verder in uitvoering te nemen, 8 juni 2000: Gb Afd 1, nr 400
  • Eerste uitvoerings(deel)krediet Noord-Zuidlijn, 13 juni 2000: Gb Afd 1, nr 405
  • Tweede uitvoerings(deel)krediet Noord-Zuidlijn, 13 juni 2000: Gb Afd 1, nr 406
  • Herziening grenzen en aanpassing aanwijzing grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 13 juni 2000: Gb Afd 1, nr 418
  • Raadsvergadering 21 juni 2000 (gedeeltelijk):  GB Afd 2
   • Motie van het raadslid Van Lohuizen inzake de aanleg van het station Ceintuurbaan van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 440
   • Motie van het raadslid Bijlsma c.s. inzake de kostenbewaking van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 441
   • Motie van het raadslid Bijlsma inzake de regionalisering van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 442
   • Motie van het raadslid Hooijmaijers c.s. inzake de verkenningsstudie tot het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 443
   • Motie van het raadslid Hooijmaijers inzake instelling van een commissie, gericht op de financiering van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 444
   • Motie van het raadslid Paquay c.s. inzake informatieverstrekking betreffende (toekomstige) besluitvorming terzake van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 445
   • Motie van het raadslid Paquay c.s. inzake informatieverstrekking betreffende (toekomstige) besluitvorming terzake van de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2000: Gb Afd 1, nr 446
  •      RK     Antwoord Kamervragen van het lid Van Heemst over veiligheid van de tunnel noord-zuid-metrolijn, 14 juli 2000
  • Raadsvergadering avond 20 juli 2000 (gedeeltelijk):  GB Afd 2
   • Amendement raadslid Bijlsma c.s. inzake vaststelling Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 20 juli 2000: Gb Afd 1, nr 544
  • Nota van wijziging op de voordracht nr. 392 van 2000 tot vaststelling van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 23 augustus 2000: Gb Afd 1, nr 479
  • Huur circa 250 my kantoorruimte in het pand Rokin 98 ten behoeve van het Schadebureau Noord-Zuidlijn, 7 juli 2000: Gb Afd 1, nr 553
  • Raadsvergadering 6 september 2000 (gedeeltelijk):  GB Afd 2
  • Bestuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad en Convenant Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad, 19 september 2000: Gb Afd 1, nr 585
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid betreffende de brand in de metro in 1999, 19 september 2000: Gb Afd 1, nr 596
  • Notitie van de raadsleden De Vries en Bijlsma, getiteld: Lightrail in de regio Amsterdam, 20 september 2000: Gb Afd 1, nr 608
  • Raadsvergadering 1 november 2000:  GB Afd 2
  •      RK     Antwoord Kamervragen van het lid Van Bommel over veiligheid Noord-Zuidlijn te Amsterdam, 14 november 2000
  • Herziening grenzen en aanpassing aanwijzing grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 16 november 2000: Gb Afd 1, nr 842
  • Tijdelijke verplaatsing van de woonboten in de Sixhaven en gedeeltelijke ontruiming van de jachthaven van Watersportvereniging Dok en Scheepsbouw in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 24 november 2000: Gb Afd 1, nr 866
  • Raadsvergadering middag 29 november 2000 (gedeeltelijk):  GB Afd 2

  2001

  • Aanvullend krediet uitvoering bijdrageregeling en aankoop van panden in het kader van casco-/funderingsherstel voorafgaande aan de bouw van de Noord-Zuidlijn en delegatie bevoegdheid tot tijdelijke huur van wisselwinkels voor het casco-/funderingsherstel, 25 januari 2001: Gb Afd 1, nr 24
  • Derde uitvoeringskrediet Noord-Zuidlijn, januari 2001: Gb Afd 1, nr 30
  • Wijziging Bijdrageregeling casco-/funderingsherstel met betrekking tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 8 februari 2001: Gb Afd 1, nr 65
  • Raadsvergadering 21 februari 2007 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Vaststelling Bijdrageregeling voor casco-/funderings-herstel Noord-Zuidlijn, 21 februari 2001: Gb Afd 3, nr 8
  • Voorbereidingskrediet voor het busstation op het Buikslotermeerplein, 28 februari 2001: Gb Afd 1, nr 107
  •      RK     Antwoord Kamervragen van het lid Van Bommel over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, 5 maart 2001
  • Raadsvergadering avond 28 maart 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Vaststelling onteigeningsplan Noord-Zuidlijn, 29 maart 2001: Gb Afd 1, nr 173
  • Benoeming plaatsvervangend secretaris Schadecommissie Noord-Zuid-lijn, 29 maart 2001: Gb Afd 1, nr 183
  • Cie:   Verslag van de commissie Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken, (gedeeltelijk), 4 april 2001
  • Cie:   Verslag van de commissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (gedeeltelijk), 4 april 2001
  • Raadsvergadering middag 11 april 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:   Verslag van de commissie Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken, (gedeeltelijk), 18 april 2001
  • Wijziging Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 26 april 2001: Gb Afd 1, nr 267
  • Raadsvergadering middag 9 mei 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Amendement raadslid Bijlsma c.s. inzake het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Stationseiland, 9 mei 2001: Gb Afd 1, nr 309
   • Amendement raadslid Bijlsma c.s. inzake het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Stationseiland, 9 mei 2001: Gb Afd 1, nr 310
   • Motie raadslid Grifhorst c.s. inzake wijziging Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 9 mei 2001: Gb Afd 1, nr 313
   • Motie raadslid Grifhorst c.s. inzake wijziging Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn, 9 mei 2001: Gb Afd 1, nr 314
   • Wijziging Verordening nadeelcompensatie en planschade Noord-Zuidlijn 9 mei 2001: Gb Afd 3, nr 49
  • Voordracht ten geleide van de beleidsnota Openbaar Vervoer, 10 mei 2001: Gb Afd 1, nr 305
  • Herziening grenzen grootstedelijk project Noord-Zuidlijn ter plaatse van de Sixhaven in Amsterdam-Noord, 23 mei 2001: Gb Afd 1, nr 325
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake berichten over de veiligheid van de Noord-Zuidlijn, 22 mei 2001: Gb Afd 1, nr 337
  • Raadsvergadering middag 6 juni 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Materieelkeuze Noord/Zuidlijn, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Hoofdafdeling Strategie en Beleid, 13 juni 2001
  • Verwerving en ontruiming en vestiging van opstalrechten voor metro-station en metrotunnelbuis, alsmede delegatie bevoegdheid voor het vestigen van opstalrechten voor de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2001: Gb Afd 1, nr 432
  • Raadsvergadering middag 4 juli 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake risicoanalyse voor de Noord-Zuidlijn, 10 juli 2001: Gb Afd 1, nr 524
  • Raadsvergadering 5 september 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Aan de 2e Kamer: Over kosten en risico's van het project Noord/Zuidlijn, 11 september 2001
  • Cie:  Verslag van de commissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (onderdeel NOORD-ZUIDLIJN): 12 september 2001
  • Raadsvergadering middag 19 september 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake de kans op calamiteiten bij het boren van de tunnel ten behoeve van de Noord-Zuidlijn, 9 oktober 2001: Gb Afd 1, nr 639
  • Advies Beklagcommissie Inspraak inzake een bouwplatform in het zogenaamde natte Damrak ten behoeve van de Noord-Zuidlijn, 18 oktober 2001: Gb Afd 1, nr 649
  • Advies van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften naar aanleiding van het bezwaarschrift van B. Cohen, namens het Comit, Stop Overlast Stadhouderskade, en van B. Cohen, R. Jordan, mevr. A.G. de Koomen-Preedy, gericht tegen het raadsbesluit van 29 novem-ber 2000, nr. 842, strekkende tot onder meer herziening van de gebiedsbegrenzing van het grootstedelijk project Noord-Zuidlijn, 18 oktober 2001: Gb Afd 1, nr 667
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake de veiligheid van de Noord-Zuidlijn, 30 oktober 2001: Gb Afd 1, nr 673
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake bouw-technische onderzoeken naar de risico's bij aanleg van de diepgelegen stations van de Noord-Zuidlijn , 30 oktober 2001: Gb Afd 1, nr 674
  • Raadsvergadering middag 31 oktober 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  •      St/Rap:     Beleidsnota Openbaar Vervoer, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, november 2001
  • Raadsvergadering avond 31 oktober 2001:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 12 december 2001 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 12 december 2001:  Gb Afd 2

  2002

  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake toe-kenning van een rekenvergoeding aan een van fraude verdacht bouwbedrijf, 21 december 2001: Gb Afd 1, nr 2
  • Raadsvergadering avond 16 januari 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Noord-Zuidlijn: uitkomst aanbestedingen en vervolgbesluiten, 31 januari 2002: Gb Afd 1, nr 96
   • Besparingsalternatieven van de Noord/Zuidlijn tegen het licht gehouden, dIVV, 16 november 2001: Gb Afd 1, nr 92, bijlage (.pdf)
  • Raadsvergadering avond 13 februari 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Vaststelling herziening bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, 14 februari 2002: Gb Afd 1, nr 197
  • Raadsvergadering 14 maart 2002:  Gb Afd 2
  •      RK     Aan de Vaste Cie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Over diverse aspecten van de Noord-Zuidlijn, 5 april 2002
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake inzake het uitlekken van het mailbericht van Heijmans BV aan de Franse onderaannemer Soletanche over de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn., 9 april 2002: Gb Afd 1, nr 291
  •      RK     Aan de Vaste Commissie voor VenW: Uitkomst overleg met Gemeente Amsterdam over tekort op de aanleg van de Noord/Zuidlijn, 15 april 2002
  • Raadsvergadering 16 april 2002:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 17 april 2002:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 17 april 2002:  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Flos inzake de realisering van een aantal infrastructurele projecten, 28 mei 2002: Gb Afd 1, nr 339
  • Notititie van het raadslid Paquay inzake de Noord-Zuidlijn, 21 juni 2002: Gb Afd 1, nr 417
  •      RK     Brief minister over een extra financiële bijdrage aan de Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 1 juli 2002
  •      RK     Brief minister over de Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 3 juli 2002
  •      RK     Verslag van een Algemeen Overleg over de Noord-Zuidlijn, 4 juli 2002
  •      RK     Verslag van debat naar aanleiding van een Algemeen Overleg over de Noord-Zuidlijn, 4 juli 2002
  •      RK     Brief minister over motie Noord/Zuidlijn, 16 juli 2002
  • Raadsvergadering 21 augustus 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Motie raadslid Halbersma c.s. inzake het regeerakkoord, 21 augustus 2002: Gb Afd 1, nr 454
  •      RK     Brief minister inzake de met de gemeente Amsterdam gemaakte bestuurlijke afspraken over de Noord/Zuidlijn, 23 augustus 2002
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn, 30 augustus 2002: Gb Afd 1, nr 463
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Paquay inzake criteria van nooduitgangen in de Noord-Zuidlijn, 30 augustus 2002: Gb Afd 1, nr 464
  • Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, donderdag 12 september 2002
  • Cie:  Verslag Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, 5 september 2002
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Bijlsma inzake de Noord-Zuidlijn, 12 september 2002: Gb Afd 1, nr 491
  • Beantwoording mondelinge vragen van de fractie van de VVD inzake de Noord-Zuidlijn, 12 september 2002: Gb Afd 1, nr 492
  • Beantwoording mondelinge vragen van de fractie van GroenLinks inzake de Noord-Zuidlijn, 12 september 2002: Gb Afd 1, nr 493
  • Raadsvergadering 18 september 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, 24 september 2002
  •      RK     Afschrift brief minister aan het College van B & W: Afstemming MIT en bouwfasering Noord/Zuidlijn, 25 september 2002
  •      RK     Verslag van een Algemeen Overleg over brieven van de minister over de Noord-Zuidlijn, 26 september 2002
  • Start aanleg Noord-Zuidlijn, 30 september 2002: Gb Afd 1, nr 514
  • Vijfde uitvoeringskrediet Noord-Zuidlijn, 30 september 2002: Gb Afd 1, nr 515
  • Materieelkeuze Noord-Zuidlijn, 30 september 2002: Gb Afd 1, nr 516
  • Preadvies op de notitie van het raadslid Paquay van 21 juni 2002 (nr. 417 van 2002) inzake de Noord-Zuidlijn, 30 september 2002: Gb Afd 1, nr 517
  • Beantwoording vertrouwelijke vragen van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de VVD die alsnog openbaar zijn inzake de Noord-Zuidlijn, 18 september 2002: Gb Afd 1, nr 519
  • Beantwoording vragen in de Commissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur op 24 september 2002, 2 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 522
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden H. Bakker en H.H.G. Bakker inzake bouwfraude, 3 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 527
  • Kennisgeving referenduminitiatief met betrekking tot de voordracht inzake de start van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 7 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 529
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Van Poelgeest inzake ‘geheime afspraak’ tussen collegepartijen inzake de Noord-Zuidlijn, 8 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 531
  • Raadsvergadering, avond 9 oktober 2002: Gb Afd 2
   • Motie raadslid Bijlsma c.s. inzake de start van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 9 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 545
   • Motie raadslid Bijlsma c.s. inzake de start van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 9 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 546
   • Amendement raadslid Bijlsma c.s. inzake de materieelkeuze voor de Noord-Zuidlijn, 9 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 547
   • Amendement van het raadslid mevr. Dalm c.s. inzake de start van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 9 oktober 2002: Gb Afd 1, nr 548
  •      RK     Afschrift brief aan het college van B. & W. van Amsterdam over de Noord/Zuidlijn, 8 oktober 2002
  • Raadsvergadering middag 6 november 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, donderdag 14 november 2002
  • Raadsvergadering middag 4 december 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, donderdag 12 december 2002
  • Raadsvergadering middag 18 december 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 18 december 2002 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2

  2003

  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake afsluiting van contracten en verzekeringen ten behoeve van de Noord-Zuidlijn, 21 januari 2003: Gb Afd 1, nr 49
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heren Reuten en Olij inzake het verschijnen van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude, getiteld: De bouw uit de schaduw, 21 januari 2003: Gb Afd 1, nr 50
  • Delegatie en mandatering planschadebesluiten Noord-Zuidlijn, 6 februari 2003: Gb Afd 1, nr 67
  • Raadsvergadering 5 maart 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 26 maart 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake verzekeringen voor de Noord-Zuidlijn, 8 april 2003: Gb Afd 1, nr 149
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake de veiligheid van de Noord-Zuidlijn, 10 april 2003: Gb Afd 1, nr 153
  • Cie:  Verslag van de Commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, enz: Voordracht aan de gemeenteraad inzake Noord-Zuidlijn (verzekering),: d.d. 16 april 2003
  • Raadsvergadering middag 16 april 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de verlenging van de ver-zekering van de Noord-Zuidlijn, 25 april 2003: Gb Afd 1, nr 207
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake de Noord-Zuidlijn, 25 april 2003: Gb Afd 1, nr 208
  • Interpellatieaanvrage van het raadslid mevr. Meijer inzake het verzekeren van de Noord-Zuidlijn, 6 mei 2003: Gb Afd 1, nr 203
  • Cie:  Verslag Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie: woensdag-ochtend 7 mei 2003
  • Raadsvergadering 7 mei 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie: woensdag-avond 7 mei 2003
  • Verzekeringen project Noord-Zuidlijn, 7 mei 2003: Gb Afd 1, nr 205
   • Bijlage: Second opinion op schade scenario's ten behoeve van Raadsvoordracht Verzekeringen Noord/Zuidlijn Amsterdam, E. Horvat Consultants (EHC), 24 april 2003, .pdf
  • Onteigeningsplan Noord-Zuidlijn, 15 mei 2003: Gb Afd 1, nr 224
  • Herziening grenzen grootstedelijk project Noord/Zuidlijn, 15 mei 2003: Gb Afd 1, nr 225
  • Raadsvergadering 14 mei 2003: Gb Afd 2
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie betreffende het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 228
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie betreffende het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 229
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie betreffende het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 230
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie betreffende het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 231
   • Motie van het raadslid mevr. Dalm c.s. inzake het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 232
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 233
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 234
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 235
   • Motie van het raadslid mevr. Van Oudenallen inzake het verzekeren van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 14 mei 2003: Gb Afd 1, nr 236
  • Nota van wijziging inzake het onteigeningsplan Noord-Zuidlijn, 27 mei 2003: Gb Afd 1, nr 239
  • Voorjaarsnota 2003, 16 mei 2003: Gb Afd 1, nr 247
  • Raadsvergadering 28 mei 1998 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Huisvesting informatiecentrum Noord-Zuidlijn, 5 juni 2003: Gb Afd 1, nr 262
  • Raadsvergadering middag 18 juni 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 19 juni 2003:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 19 juni 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Amendement raadslid mevr. Alberts c.s. inzake de Voorjaarsnota 2003, 18 juni 2003: Gb Afd 1, nr 318
  • Raadsvergadering 27 augustus 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Krediet voor wegfaseringen en aanleg kruising Europaboulevard ten gevolge van de bouw van station RAI/Europaboulevard Noord-Zuidlijn; tevens uitvoering motie-Bijlsma van 9 oktober 2002 (nr. 545), onderdeel Noord-Zuidlijn, 28 augustus 2003: Gb Afd 1, nr 419
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Van Oudenallen inzake prijsafspraken tussen verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 4 september 2003: Gb Afd 1, nr 434
  • Krediet voor wegfaseringen en aanleg kruising Europaboulevard ten gevolge van de bouw van station RAI/Europaboulevard Noord-Zuidlijn; tevens uitvoering motie-Bijlsma van 9 oktober 2002 (nr. 545), onderdeel Noord-Zuidlijn, 30 september 2003: Gb Afd 1, nr 466
  • Raadsvergadering middag 8 oktober 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 8 oktober 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Interpellatieaanvrage van het raadslid mevr. Meijer inzake de vernietiging door de rechtbank van de bouwvergunning voor de inrichting van het station Rokin van de Noord-Zuidlijn, 7 oktober 2003: Gb Afd 1, nr 477
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie over de vernietiging van het bouwbesluit voor de aanleg van het station Rokin van de Noord-Zuidlijn, 8 oktober 2003: Gb Afd 1, nr 483
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie over de vernietiging van het bouwbesluit voor de aanleg van het station Rokin van de Noord-Zuidlijn, 8 oktober 2003: Gb Afd 1, nr 484
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de interpellatie over de vernietiging van het bouwbesluit voor de aanleg van het station Rokin van de Noord-Zuidlijn, 8 oktober 2003: Gb Afd 1, nr 485
  • Raadsvergadering middag 29 oktober 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 29 oktober 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 19 november 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Amendement van het raadslid de heer Olij c.s. inzake de definitieve besluitvorming in het kader van de Nota Investeringsprioriteiten, 19 november 2003: Gb Afd 1, nr 674
  • Advies van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften naar aanleiding van de bezwaarschriften, ingediend door H.A. Sarolea namens K.M.J. van Egmond en 62 anderen, Nelly Frijda en Maarten Lubbers namens 75 ‘bekende Amsterdammers’, de Vereniging De Bovengrondse en nog 17 andere Amsterdammers, gericht tegen het raadsbesluit van 9 oktober 2002, Gemeenteblad afd. 3A, nr. 295/514, waarbij is besloten tot de start van de aanleg van de Noord-Zu idlijn, en het bezwaarschrift gericht tegen het raadsbesluit van 9 oktober 2002, Gemeenteblad afd. 3A, nr. 298/529, waarbij is besloten om het referendumverzoek ten aanzien van de Noord-Zuidlijn af te wijzen, Gb Afd 1, nr 739
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en H. Bakker inzake de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot het station Rokin van de toekomstige Noord-Zuidlijn, 1 december 2003: Gb Afd 1, nr 740
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake het afblazen van de aanleg van het station Sixhaven van de Noord-Zuidlijn, 1 december 2003: Gb Afd 1, nr 742
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Geerdink inzake de verkeerssituatie in de Ferdinand Bolstraat in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 1 december 2003: Gb Afd 1, nr 744
  • Raadsvergadering middag 10 december 2003 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake een ongeluk bij de bouwwerkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn, 17 december 2003: Gb Afd 1, nr 829
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de gedoogbeschikking voor het bouwen van de installatie voor de Noord-Zuidlijn in de Singelgracht, 29 december 2003: Gb Afd 1, nr 832

  2004

  • Krediet ten behoeve van de verdere voorbereiding van het busstation Buikslotermeerplein en de uitvoering van onderdelen van de fundering van de centrale hal van het busstation, 15 januari 2004: Gb Afd 1, nr 50
  • Krediet voor aan de Noord-Zuidlijn gerelateerde in Amsterdam-Noord, 15 januari 2004: Gb Afd 1, nr 51
  • Notitie van het raadslid mevr. Van Oudenallen inzake de Noord-Zuidlijn en de behoefte aan de Opstapper, 19 januari 2004: Gb Afd 1, nr 57
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake het rapport van TNO met betrekking tot de roltrappen in de stations van de Noord-Zuidlijn, 23 maart 2004: Gb Afd 1, nr 184
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de veiligheid van stations van de Noord-Zuidlijn, 23 maart 2004: Gb Afd 1, nr 185
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake het funderingsherstel van Maison Descartes, 23 maart 2004: Gb Afd 1, nr 187
  • Actualiteit van het raadslid mevr. Meijer inzake de instelling van een onderzoekscommissie Noord-Zuidlijn, 1 april 2004: Gb Afd 1, nr 203
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake het rapport van TNO inzake roltrappen in stations van de Noord-Zuidlijn, 1 april 2004: Gb Afd 1, nr 209
  • Raadsvergadering 7 april 2004 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
  • Kennisneming van de financiële prognoses tot 2012 van het project Noord-Zuidlijn, 10 mei 2004: Gb Afd 1, nr 282
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de bouw en veiligheid van de Noord-Zuidlijn, 26 mei 2004: Gb Afd 1, nr 309
  • Voordacht van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de instelling van een onderzoekscommissie Noord-Zuidlijn, 27 mei 2004: Gb Afd 1, nr 336
  • Preadvies op de notitie van het raadslid de heer Paquay (nr. 417 van 2002), inzake de Noord-Zuidlijn, 27 mei 2004: Gb Afd 1, nr 337
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de stijging van de kosten van de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 4 juni 2004: Gb Afd 1, nr 349
  • Raadsvergadering middag 16 juni 2004 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 16 juni 2004 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de financiële prognose tot 2012 van het project Noord-Zuidlijn, 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 356
   • Motie van het raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de instelling van een onderzoekscommissie Noord-Zuidlijn, 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 357
   • Motie raadslid mevr. Meijer c.s. inzake de financiële prognose tot 2012 van het project Noord-Zuidlijn, 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 358
   • Motie raadslid de heer Bijlsma c.s. inzake de financiële prognoses tot 2012 van het project Noord-Zuidlijn, 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 359
   • Amendement raadslid de heer Reuten inzake het jaarverslag/de jaarrekening over 2003 (rekeningresultaat), 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 362
   • Amendement raadslid de heer Reuten inzake het jaarverslag/de jaarrekening over 2003 (rekeningresultaat), 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 363
   • Amendement raadslid de heer Van der Meer c.s. inzake het jaarverslag/de jaarrekening over 2003, 16 juni 2004: Gb Afd 1, nr 364
  • Voorjaarsnota 2004, 25 mei 2004: Gb Afd 1, nr 388
  • Voordracht van het raadslid Bijlsma c.s. inzake procedure onderzoek project Noord-Zuidlijn, 2 juli 2004: Gb Afd 1, nr 438
  • Raadsvergadering middag 7 juli 2004 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 7 juli 2004 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 8 juli 2004 (gedeeltelijk): Gb Afd 2
  • Raadsvergadering 1 september 2004 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Vaststelling van de tweede herziening van het bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, 30 september 2004: Gb Afd 1, nr 586
  • Leefbaarheidsmaatregelen Noord-Zuidlijn, 14 oktober 2004: Gb Afd 1, nr 628
  • Motie raadslid de heer Zwart inzake de begroting voor 2005 (sluiten Kleine Ring), 27 oktober 2004: Gb Afd 1, nr 649
  • Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI) 2004, 4 november 2004: Gb Afd 1, nr 738
  • Raadsvergadering middag 24 november 2004 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 24 november 2004 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2

  2005

  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake het risicomanagement rondom het project Noord-Zuidlijn, 21 januari 2005: Gb Afd 1, nr 31
  • Voortgangsbericht van het raadslid de heer Bijlsma, voorzitter van de voorbereidingscommissie onderzoek Noord-Zuidlijn, inzake de stand van zaken voorbereiding onderzoek Noord-Zuidlijn, 2 februari 2005: Gb Afd 1, nr 53
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Haffmans inzake de financiële situatie van het Duitse bouwbedrijf Walter Bau en de eventuele consequenties voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 15 februari 2005: Gb Afd 1, nr 63
  • Vaststelling Onteigeningsplan Noord-Zuidlijn, Saenredamstraat 66 en 67, 10 februari 2005: Gb Afd 1, nr 68
  • Raadsvergadering 2 maart 2005 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer (gedeeltelijk): Voordracht aan de Gemeenteraad Inzake Dokontwikkeling Zuidas, 30 maart 2005
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake de financiële situatie van het Duitse bouwbedrijf Walter Bau en de eventuele consequenties voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 1 april 2005: Gb Afd 1, nr 178
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer H.H.G. Bakker en de heer H. Bakker inzake het beschikbaar stellen van financiële gegevens ten behoeve van de bouw van de Noord-Zuidlijn, 1 april 2005: Gb Afd 1, nr 179
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake afkeuring van het bestemmingsplan voor de herinrichting van het Stationseiland door de Raad van State, 1 april 2005: Gb Afd 1, nr 180
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Van Oudenallen inzake de consequenties van de financiële situatie van het Duitse bouwbedrijf Walter Bau voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 1 april 2005: Gb Afd 1, nr 181
  • Raadsvergadering avond 13 april 2005 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Zuidelijke beëindiging Noord-Zuidlijn, 21 april 2005: Gb Afd 1, nr 228
  • Voorjaarsnota 2005, 24 mei 2005: Gb Afd 1, nr 318
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie: 15 juni 2005
  • Raadsvergadering middag 22 juni 2005:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 22 juni 2005:  Gb Afd 2
  • Zuidelijke beëindiging Noord-Zuidlijn; eindpunt tramlijn 5, 23 juni 2005: Gb Afd 1, nr 363
  • Financiële prognose 2012 Noord-Zuidlijn, 23 juni 2005: Gb Afd 1, nr 366
  • Implementatie aanbevelingen Commissie-Sorgdrager en Faithful en Gould inzake het project Noord-Zuidlijn, 28 juni 2005: Gb Afd 1, nr 367
   • Bijlage: Analyse van de aanbevelingen uit de rapportages van de Commissie Sorgdrager en Faithful & Gould Consultants over hun onderzoek bij de NZ-lijn Amsterdam, door Kieft, Moor en Horvat, Gb Afd 1, nr 367b
   •      St/Rap:     De Prijs van Mobiliteit: Bestuur, management en kostenbeheersing bij de Noord/Zuidlijn, Rapport van de Onafhankelijke Commissie van Deskundigen, 1 juni 2005 (.pdf)
   •      St/Rap:     Onderzoek Noord/Zuidlijn, deel 1 - Rapport, 1 juni 2005, faithful & gould (.pdf)
   •      St/Rap:     Onderzoek Noord/Zuidlijn, deel 2 - Bijlagen, 1 juni 2005, faithful & gould (.pdf)
   •      St/Rap:     Versterking management Noord/Zuidlijn, Implementatie van maatregelen op advies van de Commissie Sorgdrager, NZL 2005903413 HvV 9 september 2005 (.pdf)
  • Raadsvergadering middag 13 juli 2005:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 14 juli 2005:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 14 juli 2005:  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer van woensdag 20 juli 2005 inzake schadeclaim Noord-Zuidlijn, 14 september 2005: Gb Afd 1, nr 478
  • Vaststelling wijziging bijdrageregeling bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn, 11 oktober 2005: Gb Afd 1, nr 520
  • Vaststelling (Onteigeningsplan Noord-Zuidlijn) met betrekking tot het perceel Saenredamstraat 67, 11 oktober 2005: Gb Afd 1, nr 540
  • Raadsvergadering 19 oktober 2005:  Gb Afd 2
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie, 9 november 2008
  • Raadsvergadering middag 16 november 2005:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 16 november 2005:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 17 november 2005:  Gb Afd 2

  2006

  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer van 24 november 2005 inzake de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat, 11 januari 2006: Gb Afd 1, nr 23
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven en Informatie- en Communicatietechnologie 25 januari 2006
  • Amendement raadslid de heer Haffmans inzake bespreking en kennisneming van de notities "Quick scan haalbaarheid gracht op de Vijzelgracht" en "aanvullend memo haalbaarheid gracht op Vijzelgracht", 1 februari 2006: Gb Afd 1, nr 73
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer van 25 januari 2006 inzake het derde kwartaalverslag 2005 van de Noord-Zuidlijn, 14 februari 2006: Gb Afd 1, nr 80
  • Bespreking en kennisneming van de notities "Quick scan haalbaarheid gracht op de Vijzelgracht" en "aanvullend memo haalbaarheid gracht op Vijzelgracht", 27 januari 2006: Gb Afd 1, nr 63
  • Vervanging van het bestaande metromaterieel M2/M3 en de aanschaf van materieel voor de Noord-Zuidlijn en kennisneming van het rapport, getiteld: "Quick Scan Innovatieve Contractvormen Materieel Noord-Zuidlijn", 20 december 2005: Gb Afd 1, nr 117
  • Financiële Prognose Noord/Zuidlijn 2012 (juni 2006) en dekking van de overschrijding van de projectkosten, 28 februari 2006: Gb Afd 1, nr 244
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monument, Hoorzitting over nieuw materieel voor de metro en de Noordzuidlijn: 10 maart 2006
  • Aanwending overschot krediet casco-/funderingsherstel Noord/Zuidlijn, 16 mei 2006: Gb Afd 1, nr 245
  • Beschikbaarstelling van het zesde uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn, 16 mei 2006: Gb Afd 1, nr 246 (tabellen in alle internetversies onleesbaar)
  • Instemming met de rapportage over de veiligheid van de Noord/Zuidlijn, 21 maart 2006: Gb Afd 1, nr 249
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer van 8 mei 2006 inzake de concept-rapportage Veiligheid Noord-Zuidlijn, 19 juni 2006: Gb Afd 1, nr 273
  • Motie van het raadslid mevr. Meijer inzake de financiële prognose van de Noord-Zuidlijn 2012, 21 juni 2006: Gb Afd 1, nr 292
  • Vaststelling van de Kaderverordening bijdrage bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn, 25 april 2006: Gb Afd 1, nr 310
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Meijer inzake de bouwaanvraag voor de aanleg van de boortunnel van de Noord-Zuidlijn met nooduitgangen en nooddoorgangen, 30 juni 2006: Gb Afd 1, nr 328
  • Motie van het raadslid de heer Ivens c.s. inzake de begroting voor 2007 (Noord-Zuidlijn), 16 november 2006: Gb Afd 1, nr 626
  • Mandaatwijziging directeur Schadebureau Noord-Zuidlijn, 11 april 2006: Gb Afd 1, nr 438
  • Interpellatieaanvraag van het raadslid mevr. Meijer inzake de kostenstijging van de Noord-Zuidlijn, 27 september 2006: Gb Afd 1, nr 450
  • Motie van het raadslid mevr. Meijer naar aanleiding van de interpellatie inzake de kostenoverschrijding van de Noord-Zuidlijn, 27 september 2006: Gb Afd 1, nr 456
  • Motie van het raadslid mevr. Meijer naar aanleiding van de interpellatie inzake de kostenoverschrijding van de Noord-Zuidlijn, 27 september 2006: Gb Afd 1, nr 457
  •      St/Rap:     ARS-advies over het Regionaal Openbaar Vervoer: ‘Ruimte voor RegioRail’, 18 oktober 2006
  • Cie:  Brief wethouder: Stand van zaken project Bypass Lijn 5 per 1 november 2006, 9 november 2006
  • Vervanging van het bestaande metromaterieel M2/M3 en aanschaf van materieel voor de Noord-Zuidlijn volgens de in het Strategisch Programma van Eisen opgenomen eisen, 28 november 2006: Gb Afd 1, nr 714
  • Amendement van het raadslid mevr. Meijer inzake de vervanging van het bestaande metromaterieel M2/M3 en de aanschaf van materieel voor de Noord-Zuidlijn volgens de in het Strategisch Programma van eisen opgenomen eisen, 20 december 2006: Gb Afd 1, nr 795
  • Raadsvergadering avond 20 december 2006:  Gb Afd 2

  2007

  •      PS     Vragen en antwoorden van dr. A.P. van der Meché (PvdA) over railsystemen in de regio, 23 januari 2007 (.pdf)
  • Beschikbaarstelling van een krediet voor realisatie van een bypass voor tramlijn 5 nabij station Zuid, 6 februari 2007: Gb Afd 1, nr 104
   • Bijlage 1 Definitief Ontwerp bypass lijn 5, Versie 2.1 29 december 2006 (.pdf)
   • Bijlage 2 Kaarten A (.pdf)  B (.pdf)  C (.pdf)  D (.pdf)  E (.pdf)  F (.pdf)  G (.pdf)
   • Bijlage 4 Zienswijze 23 oktober 2006 (.pdf)
  • Afsluiten Construction All Risk (CAR)-verzekering voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn, 6 februari 2007: Gb Afd 1, nr 164
  • Noord-Zuidlijn: Financiële prognose 2013 per 1 januari 2007 en wijziging projectorganisatie, 20 februari 2007: Gb Afd 1, nr 283
  • Raadsvergadering 25 april 2007 :  Gb Afd 2
  • Cie:  Project AMSYS (Amsterdam Metro System): Wijziging tractie (stroomtoevoer) kerntracé: Cie-vergadering d.d. 6 juni 2007
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten: 6 juni 2007
  • Raadsvergadering 5 juli 2007 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
  • Cie:  2e kwartaalverslag 2007 Noord-Zuidlijn, 14 november 2007
   • Noord/Zuidlijn inclusief Auto-onderdoorgang en Busstation CS, Verslag nr. 53, 2e kwartaal 2007
  • Motie van het raadslid de heer Van Drooge inzake de begroting voor 2008 (sponsoring metrohaltes Noord-Zuidlijn), 15 november 2007: Gb Afd 1, nr 607
  • Motie van het raadslid de heer Manuel inzake de begroting voor 2008 (doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol), 15 november 2007: Gb Afd 1, nr 632

  2008

  • Cie:  Brief wethouder, Noord/Zuidlijn: Vijzelgracht, Natte Damrak, beantwoording vragen, 9 januari 2008 (.pdf)
   • - de stand van zaken van metrostation Vijzelgracht, 20 december 2007
   • - de stand van zaken tunnelboor vanuit het Natte Damrak, 18 december 2007
   • - de beantwoording van de schriftelijke vragen van vragen van mevr. M. Meijer, 9 januari 2008
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten: 16 januari 2008
  • Vaststelling van de Amsterdamse OV-visie 2008–2020, 5 maart 2008: Gb Afd 1, nr 82
  • Vaststelling van het concept OV-visie 2020-2030 Stadsregio Amsterdam, 5 maart 2008: Gb Afd 1, nr 83
  • Raadsvergadering avond 12 maart 2008:  Gb Afd 2
   • Motie van het raadslid mevr. Bergervoet c.s. inzake de Amsterdamse OV-visie 2008–2020 (tram als basis), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 108
   • Motie van het raadslid mevr. Bergervoet c.s. inzake de Amsterdamse OV-visie 2008–2020 (ontvlechten metronet), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 109
   • Motie van het raadslid mevr. Bergervoet c.s. inzake de Amsterdamse OV-visie 2008–2020 (bereikbaarheid Westwijk), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 110
   • Motie van het raadslid de heer Geurts c.s. inzake de Amsterdamse OV-visie 2008-2020 (uitbreiding tramnetwerk), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 111
   • Motie van het raadslid de heer Ivens c.s. inzake de Amsterdamse OV-visie 2008–2020 (fijnmazigheid OV-netwerk), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 116
   • Motie van het raadslid de heer Van Drooge c.s. inzake het concept OV-visie 2020–2030 Stadsregio Amsterdam (doortrekken metro naar de Noordelijke IJ-oevers en Zaandam), 12 maart 2008: Gb Afd 1, nr 117
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. M.P. Meijer van woensdag 30 januari 2008 inzake uitbreiding van het platform voor de Noord-Zuidlijn in het Damrak, 20 maart 2008: Gb Afd 1, nr 137
  • Financiële prognose Noord-Zuidlijn tot einde werk per 1 januari 2008, 15 april 2008: Gb Afd 1, nr 217
   • Het openbare deel van de presentatie die het projectbureau Noord/Zuidlijn op 7 mei 2008 in de commissie VV heeft gepresenteerd: Gb Afd 1, nr 217, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Kwartaalverslag Noord-Zuidlijn, 4e kwartaal 2007, Cie-verg 7 mei 2008
   • Noord/Zuidlijn inclusief Auto-onderdoorgang en Busstation CS, Verslag nr. 55, 4e kwartaal 2007
  •      RK     Antwoorden op vragen van het lid Roemer (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over uitspraken van een voormalige Amsterdamse wethouder dat het Rijk die stad heeft belazerd met de Noord-Zuidlijn, 20 mei 2008
  • Kennisneming van het investeringsprogramma en beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet voor het Amsterdam Metro System (AMSYS), 20 mei 2008: Gb Afd 1, nr 278
  • Cie:  Aanschaf M5-M6 Bestek Samenvatting metrovoertuigen M5/M6, 28 mei 2008
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 28 mei 2008
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Waterbeheer en ICT, 29 mei 2008
  • Raadsvergadering 4 juni 2008:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 25 juni 2008:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 25 juni 2008:  Gb Afd 2
  • Raadsvergadering middag 26 juni 2008:  Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. M.P. Meijer van 24 juni 2008 inzake verzakking van een aantal panden aan de Vijzelgracht als gevolg van een lekkage in een wand van de bouwput van de Noord-Zuidlijn, 2 september 2008: Gb Afd 1, nr 436
  • Intrekking Bijdrageregeling bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn en Kaderverordening bijdrage bouwactiviteiten en vaststelling Tegemoetkomingsregeling bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn, ruwbouwfase 2008-2010, 9 september 2008: Gb Afd 1, nr 501
  • Beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de verbouwing van de kantoorlocatie Stationsplein 7 c.a. in het kader van de samenvoeging van het Projectbureau en Adviesbureau Noord-Zuidlijn, 1 juli 2008: Gb Afd 1, nr 513
  • Cie:  Meerjaren Vervangings Programma Metro (MVP Metro); Evaluatie MVP-Metro, 3 september 2008
   • Evaluatie Meerjaren Vervangings Programma Metro, 17 juni 2008 (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 24 september 2008
  •      St/Rap:     Rapport Gemeentelijke Ombudsman: Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel 1, Verzakking van wevershuizen op 19 juni 2008, 29 oktober 2008 (.pdf)
  •      SRA     Onderzoek Exploitatieve Effecten Noord/Zuidlijn (EENZ) / filosofie voor het openbaar vervoernetwerk na ingebruikname van de Noord/Zuidlijn, 23 oktober 2008 vrijgegeven
  •      St/Rap:     Daar komt de tram! Advies over het Fijnmazig Openbaar Vervoer, ARS, vastgesteld 12 november 2008, (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. M.P. Meijer van 11 september 2008 inzake verzakking panden aan de Vijzelgracht na hervatting werkzaamheden Noord-Zuidlijn, 12 november 2008: Gb Afd 1, nr 727
  • Motie van het raadslid de heer Van Drooge inzake de begroting voor 2009 (sponsoren metrohaltes), 17 december 2008: Gb Afd 1, nr 806
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 10 december 2008
  • Kennisneming van het stapsgewijs repareren van de voegen van stations Vijzelgracht en Rokin van de Noordzuidlijn, 11 december 2008: Gb Afd 1, nr 810
   • Plan voor stapsgewijze repareren voegen station Vijzelgracht en Rokin en werkwijze en organisatie project Noord/Zuidlijn: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 1 (.pdf)
   • Oorzaak van de lekkages op basis van rapport Deltares ‘Analyse calamiteit 10 september 2008’, versie 4 d.d. november 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 2 (.pdf)
   • Randvoorwaarden voor herstel op basis van rapport van Deltares ‘randvoorwaarden voor herstelplan’, versie 3 d.d. november 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 3 (.pdf)
   • Plan van Aanpak herstel diepwanden stations Vijzelgracht en Rokin (varianten afweging) Deel 1, d.d 3 december 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 4a (.pdf)
   • Plan van Aanpak herstel diepwanden stations Vijzelgracht en Rokin (varianten afweging) Deel 2, d.d 3 december 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 4b (.pdf)
   • Brief inzake Dienst Milieu en Bouwtoezicht en de aanleg van de Noord/Zuidlijn, d.d. 1 december 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 5 (.pdf)
   • Beoordeling ‘Plan van aanpak herstel diepwanden stations Vijzelgracht en Rokin’ d.d. 1 december 2008 , Gb Afd 1, nr 810 bijlage 6 (.pdf)
   • De voortgang van de aanpassingen van het incidentenplan Noord/Zuidlijn en de afstemming van het Incidentenplan op het gemeentelijk Crisisbeheersingsplan, d.d. 26 november 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 7 (.pdf)
   • Verslag Expert Meeting over oorzaak en herstelmethode voegen, d.d. 20 november 2008: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 8 (.pdf)
   • Commissieflap d.d. 10 december 2008, bijlage 9
   • Brief van wethouders Van Poelgeest en Herrema inzake toezicht Noord/Zuidlijn diepe stations, d.d. 9 december jl: Gb Afd 1, nr 810 bijlage 10 (.pdf)
  • Raadsvergadering middag 18 december 2008 (gedeeltelijk):  Gb Afd 2
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake kennisneming van het stapsgewijs repareren van de voegen van stations Vijzelgracht en Rokin van de Noord-Zuidlijn, 18 december 2008: Gb Afd 1, nr 889
   • Motie van de raadsleden de heer Limmen, de heer Bakker, de heer Flos en de heer Manuel inzake de Noord-Zuidlijn (motie van treurnis), 18 december 2008: Gb Afd 1, nr 890
   • Motie van de raadsleden de heer Limmen en de heer Van Drooge inzake de Noord-Zuidlijn (ingebruikneming noordelijke deel), 18 december 2008: Gb Afd 1, nr 891
  •      SRA     Resultaten Verkenning Ombouw Amstelveenlijn, Voorflap Regioraad, 16 december 2008 (.pdf)
  •      SRA     Adviesaanvraag invoering "automatisch rijden" op de metro Amsterdam, 18 december 2008

  2009

  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 14 januari 2009
  • Voordracht van de raadsleden mevrouw Van Pinxteren, mevrouw Bergervoet en de heren Flos, Van Drooge, Bakker en Manuel inzake enquête naar de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van de bouw van de Noord/Zuidlijn, 19 februari 2009: Gb Afd 1, nr 124
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 4 maart 2009
  • Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de tweede verzakking van de Vijzelgracht, bestuurlijke reactie college, Incidentenplan en opdracht commissie Veerman, 3 maart 2009: Gb Afd 1, nr 126
  • Kennisneming van de Financiële Prognose Noord-Zuidlijn per 1 januari 2009 en instemmen met het kader voor de kosten- en opbrengstenkant, alsmede de te volgen procedure van de dekking van de kostenstijging en de toename van de risico’s, 10 maart 2009, Gb Afd 1, nr 304
   • Brief wethouder: Financiële prognose Noord/Zuidlijn per 1 januari 2009, 12 maart 2009
  •      RK     Brief van de Staatssecretaris van VenW aan 2e Kamer, informatie over de belangrijkste beslismomenten en de subsidieverlening door het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, 10 maart 2009
   • Bijlage Afsprakenlijst bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2008, Noordvleugel en Utrecht (gedeeltelijk)
  • Benoeming van leden, voorzitter en secretaris van de enquêtecommissie inzake onderzoek naar voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de bouw van de Noord/Zuidlijn, 11 maart 2009: Gb Afd 1, nr 127
  • Raadsvergadering middag 11 maart 2009:  Gb Afd 2
  • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake het rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de tweede verzakking van de Vijzelgracht, de bestuurlijke reactie van het college, het Incidentenplan en de opdrachtformulering aan de commissie-Veerman, 11 maart 2009: Gb Afd 1, nr 132
  •      RK     Verslag spoeddebat over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, 11 maart 2009
  • Cie:  Ter kennisname: Kwartaalverslag Noord-Zuidlijn: 4e kwartaal 2008, 25 maart 2009
  • Benoeming van de secretaris en plaatsvervangend secretaris van de Schadecommissie Noord-Zuidlijn, 25 maart 2009: Gb Afd 1, nr 154
  • Burgerinitiatief heroverweging aanleg Noord/Zuidlijn (na advies Initiatief- en referendumcommissie), 17 maart 2009: Gb Afd 1, nr 185
   • Aankondiging Burgerinitiatief Comité Noord Zuid, Thuis Best (‘NZTB’), 10 november 2008
   • advies van de Initiatief- en referendumcommissie, 17 februari 2009 (.pdf)
   • begeleidend schrijven van de Initiatief- en referendumcommissie, 17 februari 2009 (.pdf)
  • Raadsvergadering 1 april 2009:  Gb Afd 2
  • Voortgangsbericht enquêtecommissie, 1 april 2009 (.pdf)
  • Brief Wethouder aan Raad: Berichtgeving Het Parool over de Noord/Zuidlijn, 8 april 2009
  • Cie:  Automatisch rijden op het Amsterdamse metronet, 15 april 2009
  • Cie:  Vragen en antwoorden n.a.v. behandeling in de Commissie Verkeer op 15 april 2008, 23 april 2009
  • Tussenadvies Commissie Veerman, 16 april 2009
  • Cie:  Ter kennisname: Brief wethouder Gerson aan Veerman betreffende tussenadvies Commissie Veerman, 22 april 2009 (.pdf)
  • Cie:  Ter kennisname: Kwartaalverslag Noord-Zuidlijn: 3e kwartaal 2008, 13 mei 2009
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 13 mei 2009
  •      SRA     Amstelveenlijn, Plan van Aanpak, 28 mei (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 3 juni 2009
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.L. Bakker van 26 maart 2009 inzake ontbrekende en foutieve informatie over keerlus bij station Zuid-WTC van de Noord-Zuidlijn, 8 juni 2009, Gb Afd 1, nr 316
  • Raadsvergadering avond 11 juni 2009, Gb Afd 2
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: Rapportage Korf - Horvat deel 3, 18 juni 2009
   • Noord-Zuidlijn: Rapportage Korf - Horvat deel 3, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 18 juni 2009
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 24 juni 2009
  • Kennisname van het rapport van de commissie Veerman "Bouwen aan verbinding” en instemming met de collegestandpunten hieromtrent, Gb Afd 1, nr 385
   • Bouwen aan verbinding, De Noord/Zuidlijn Amsterdam, Advies van de onafhankelijke Commissie Veerman over de toekomst van de Noord/Zuidlijn te Amsterdam, 2 juni 2009 (.pdf)
   • Gebruikte bron bij bijlage 'Review van de baten van de NZl': Maatschappelijk-economische effecten van de Noord/Zuidlijn, Decisio BV, maart 2008 (.pdf)
   • Aanbiedingsbrief Berenschot, 19 mei 2009 (.pdf)
   • Advies Berenschot, 19 mei 2009 (.pdf)
  • Voortgangsbericht enquêtecommissie, 5 juni 2009 (.pdf)
  • Herstart ontgraven station Vijzelgracht en voorbereidende graafwerkzaamheden station Rokin van de Noord/Zuidlijn, 9 juni 2009, Gb Afd 1, nr 386
   • Notitie projectbureau Noord/Zuidlijn inzake toezicht bij de Noord/Zuidlijn, bijlage 1
   • Notitie DMB inzake bouwtoezicht Noord/Zuidlijn, bijlage 2
   • Afspraken communicatie DMB, PBNZL en Bestuurlijk Team d.d. 9 maart 2009, bijlage 3 (.pdf)
   • Incidentenplan Noord/Zuidlijn (versie 3, februari 2009, bijlage 4 (.pdf)
   • Notitie projectbureau Noord/Zuidlijn inzake monitoringssysteem Noord/Zuidlijn, bijlage 5 (.pdf)
   • Rapport Gemeentelijke Ombudsman, deel 2: Verzakking van weverhuizen op 10 september 2008 (d.d. 6 maart 2009), bijlage 6
   • Programma V Noord/Zuidlijn, bijlage 7
  • Ontslagverlening aan een lid van de enquêtecommissie inzake voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de bouw van de NoordZuidlijn, 23 juni 2009, Gb Afd 1, nr 398
  • Benoeming van een nieuw lid van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn,23 juni 2009, Gb Afd 1, nr 400
  • Kennisname van het rapport van de SP ‘Noord-Zuidlijn bovengronds?’ en de (bestuurlijke) reacties hierop, 16 juni 2009, Gb Afd 1, nr 403
   • Rapport TranTec, Noord-Zuidlijn bovengronds, 5 juni 2009 (.pdf)
   • Brief van het College met als onderwerp rapport ‘Noord-Zuidlijn bovengronds’, bijlage 2 (.pdf)
   • Brief commissie Veerman inzake alternatief plan Noord/Zuidlijn SP, 11 juni 2009
  • Raadsvergadering middag 1 juli 2009, Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 1 juli 2009, Gb Afd 2
   • Motie van de raadsleden mevrouw Bergervoet, mevrouw Van Pinxteren, de heer Flos, de heer Van Drooge en de heer Manuel inzake het rapport van de commissie- Veerman "Bouwen aan verbinding", 1 juli 2009, Gb Afd 1, nr 425
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake het rapport van de commissie-Veerman "Bouwen aan verbinding", 1 juli 2009, GB Afd 1. nr 426
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake kennisneming van het rapport van de commissie Veerman "Bouwen aan verbinding", 1 juli 2009, Gb Afd 1, nr 427
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake kennisneming van het rapport van de commissie Veerman "Bouwen aan verbinding", 1 juli 2009, Gb Afd 1, nr 428
  • Cie:  Ter kennisname: Brief wethouder Dales aan Geluk, directeur Projectbur. N/Z lijn, betreffende diverse onderwerpen NZ lijn, 7 augustus 2002 (.pdf)
   • Vertrouwelijk antwoord van directeur Projectbur. N/Z lijn, Geluk, aan wethouder Dales, betreffende risico analyse in antwoord op brief d.d. 7 augustus 2002 punt 4, 23 augustus 2002 (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 2 september 2009
  • Voortgangsbericht enquêtecommissie, 7 september 2009 (.pdf)
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: afweging vriezen binnen- of buitenzijde station Rokin, 23 september 2009
   • Eindrapportage Werkgroep B – Rokin vriezen aan de buitenzijde, 24 augustus 2009
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: Verwijderen 5000 m3 grond station Rokin, 23 september 2009
   • Eindrapportage Werkgroep A – Verwijderen 5000m3 Rokin Noord, 10 augustus 2009
   • Fasering boren en injecteren van buitenaf, Rokin Noord West, bijlage 2 (.pdf)
  • Cie:  Projectcommissariaat Noord-Zuidlijn: Instellingsbesluit en Reglement, 23 september 2009
   • Reglement van het Projectcommissariaat voor de Noord/Zuidlijn, bijlage
  • Cie:  Reactie plan van aanpak Ombouw Amstelveenlijn, 23 september 2009
  • Cie:  Kwartaalverslag Noord-Zuidlijn: 1e kwartaal 2009, 23 september 2009
   • Noord/Zuidlijn inclusief Auto-onderdoorgang en Busstation CS, 1e kwartaal 2009, nr 60
  • Cie:  Kwartaalverslag Noord-Zuidlijn: 2e kwartaal 2009, 23 september 2009
   • Noord/Zuidlijn inclusief Auto-onderdoorgang en Busstation CS, 2e kwartaal 2009, nr 61
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 23 september 2009
  • Verslag vergadering Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn, 2 oktober 2009
  • Cie:  Gewijzigde boorrichting Noord-Zuidlijn, 11 november 2009
   • Schets en toelichting alternatieve boorrichtingen, bijlage 1 (.pdf)
   • Advies Projectcommissariaat NZL, bijlage 2 (.pdf)
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: rapport prof. Maidl inzake blow-out veiligheid, 11 november 2009
  • Cie:  Beantwoording raadsadres inzake geologische aspecten bij aanleg Noord-Zuidlijn, 11 november 2009
   • Raadsadres d.d. 10 juli 2009, Reactie College van B&W d.d. 2 oktober 2009, Reactie projectbureau Noord/Zuidlijn d.d. 12 augustus 2009, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Voortgangsrapportage AMSYS Q1Q2 2009), 11 november 2009 (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 11 november 2009
  • Intentieovereenkomst uitvoeringsafspraken Ombouw Amstelveenlijn, Colleges van B&W van Amsterdam en Amstelveen en Stadsregio Amsterdam, 27 november 2009 (.pdf)
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: Bewonerscommunicatie en leefbaarheidsbeleid, 9 december 2009
  • Cie:  Brief wethouder Verkeer & Vervoer n.a.v. raadsadres Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (aanleg Noord-Zuidlijn en monumenten), 9 december 2009
   • Brief wethouder Verkeer & Vervoer (17 november 2009) en raadsadres Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (11 november 2009), bijlage (.pdf)
   • Bijlage bij raadsadres, 19 oktober 2009 (.pdf)
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: Kwartaalverslag Q3 2009, 9 december 2009
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 9 december 2009
  • Aanbiedingsbrief Rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, 15 december 2009 (.pdf)
   •      St/Rap:     Rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, 15 december 2009 (.pdf)
  • Verslag informatiebijeenkomst Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, 16 december 2009 (.pdf)
  • Reactie College op het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (15 december 2009), 18 december 2009 (.pdf)

  2010

  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 7 december 2009 inzake plannen voor het ombouwen van sneltram 51 tot een volwaardige metrolijn 51, 6 januari 2010, Gb Afd 1, nr. 3
  • Cie:  Verslag gezamenlijke Raadscommissie AZ, FEZ, ROW en VV, enquêterapport Noord/Zuidlijn, 6 januari 2010
  •      St/Rap:     Regionalisering van de noord/zuidlijn, ARS, 11 januari 2010
  • Reactie College op het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (15 december 2009), 11 januari 2010 (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 13 januari 2010
  • Cie:  Beschikbaar stellen van het 1e Uitvoeringskrediet AMSYS (Amsterdam Metro System), 13 januari 2010
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: ontwikkeling € 500 mln Commissie Veerman, 13 januari 2010
   • Schema onderbouwing elementen 500 miljoen Veerman, bijlage 1 (.pdf)
  • Cie:  Verslag gezamenlijke Raadscommissie AZ, FEZ, ROW en VV, enquêterapport Noord/Zuidlijn, 13 januari 2010
  • Cie:  Rapport Enquetecommissie Noord-Zuidlijn, 13 januari 2010
  • Vaststellen van het rapport, instemmen met de conclusies en overnemen van de aanbevelingen van de enquêtecommissie inzake voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de bouw van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 10
   • Aanbiedingsbrief bij het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, bijlage 1 (.pdf)
   • Rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, bijlage 2 (.pdf)
   • Reactie College op de aanbevelingen van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (15 december 2009), bijlage 3 (.pdf)
   • Reactie College het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (15 december 2009), bijlage 4 (.pdf)
   • Motie van het raadslid de heer Van Drooge inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (directeurencarrousel), Gb afd 1, nr 31
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van Pinxteren, mevrouw Bergervoet, de heer Flos, de heer Van Drooge, de heer Bakker en de heer Manuel inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn, Gb afd 1, nr 32
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van der Garde en Bergervoet inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (aansturing en controle grote projecten), Gb afd 1, nr 33
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van der Garde en Bergervoet inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (rapportage nieuwe projecten), Gb afd 1, nr 34
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van der Garde en Bergervoet inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (wijziging gemeentewet voor inzicht aandeel derden), Gb afd 1, nr 35
   • Amendement van de raadsleden de heer Flos en mevrouw Alberts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (aanbeveling 15.1), Gb afd 1, nr 36
   • Motie van het raadslid mevrouw Van Pinxtereren inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (budget raadstoets voor grote projecten), Gb afd 1, nr 37
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van Pinxteren en de heer Geurts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (debat risico’s boorproces), Gb afd 1, nr 38
   • Motie van het raadslid mevrouw Alberts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (conclusie 19), Gb afd 1, nr 39
   • Motie van het raadslid mevrouw Alberts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (kosten en datum gereed), Gb afd 1, nr 40
   • Motie van het raadslid mevrouw Alberts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (open discussie over boren), Gb afd 1, nr 41
   • Motie van de raadsleden mevrouw Van der Garde en Bergervoet inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (rapportage nieuwe projecten), Gb afd 1, nr 42
   • Motie van het raadslid mevrouw Alberts inzake het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn (reactie college), Gb Afd 1, nr 52
  • Raadsvergadering middag 20 januari, Gb Afd 2
  • Raadsvergadering avond 20 januari, Gb Afd 2
  • Beschikbaar stellen van het eerste uitvoeringskrediet voor AMSYS (Amsterdam Metro System), Gb Afd 1, nr 4
   • Addendum op het Afsprakendocument Stadsregio/Gemeente van 19 mei 2008; versie 11 november 2009, bijlage
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake het eerste uitvoeringskrediet AMSYS (Amsterdam Metro System), Gb Afd 1, nr 45
  • Raadsvergadering middag 21 januari, Gb Afd 2
  • Cie:  Noord-Zuidlijn: tweezijdig boren, 3 februari 2010
  • Cie:  Monumenten langs Noord Zuidlijn, 3 februari 2010
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten, 3 februari 2010
  • Kennis nemen van de voortgang van de tegemoetkomingsregeling voor ondernemers en van het economisch (verblijfs)klimaat rond de bouwlocaties van de Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 114
   • Brief wethouder Gerson d.d. 11 januari 2010 (.pdf)
   • Notitie Projectorganisatie Noord/Zuidlijn en samenwerking met het bedrijfsleven, 5 januari 2010 (.pdf)
   • Notitie Financiële vergoedingen aan bedrijfsleven, 12 januari 2010
   • Omgevingsstimulering en de rol van verbindingsregie Noord/Zuidlijn, 6 januari 2010
   • Motie van het raadslid mevrouw Bergervoet inzake de tegemoetkomingsregeling voor ondernemers en het economisch (verblijfs)klimaat rond de bouwlocaties van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 149
   • Motie van het raadslid mevrouw Bergervoet inzake de tegemoetkomingsregeling voor ondernemers en het economisch (verblijfs)klimaat rond de bouwlocaties van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 150
  • Kennis nemen van de notitie Omgevingsrisico's boorproces Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 115
   • Brief wethouder d.d. 8 januari 2010, Tweezijdig boren Noord/Zuidlijn inclusief risico’s, 8 januari 2010 (.pdf)
   • Notitie Omgevingsrisico’s boorproces, 14-01-2010 (.pdf)
   • Overzicht communicatie met de Raadscommissie Verkeer en Vervoer en met de omgeving, bijlage (.pdf)
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake de omgevingsrisico’s van het boorproces van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 144
   • Motie van het raadslid de heer Bakker inzake de omgevingsrisico’s van het boorproces van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 145
   • Motie van het raadslid de heer Limmen inzake de omgevingsrisico’s van het boorproces van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 146
   • Motie van het raadslid de heer Limmen inzake de omgevingsrisico’s van het boorproces van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 147
  • Raadsvergadering avond 17 februari, Gb Afd 2
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Bakker van 27 januari 2010 inzake een overzicht van een aantal posten van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 188
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw N. Frijda van 16 maart 2010 inzake de bouw van de Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 190
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw N. Frijda van 22 maart 2010 inzake de Financiële Prognose Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 191
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw R. Alberts van 22 maart 2010 inzake metroveiligheid en het safe haven-principe, Gb Afd 1, nr 213
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw N. Frijda van 26 april 2010 inzake de besteding van de Nuon-gelden voor het project Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 246
  • Vaststelling Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 294
  • Cie:  Verslag 1e en 2e halfjaar 2009 + jaarrekening 2009 Schadebureau Noord-Zuidlijn, 1 juli 2010 (.pdf)
   • Verslag 1ste halfjaar 2009, bijlage 1 (.pdf)
   • Verslag 2e halfjaar 2009, inclusief jaarrekening 2009, bijlage 2 (.pdf)
  • Cie:  Vaststelling Verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten Noord-Zuidlijn, Commissie Flap, 1 juli 2010 (.pdf)
  • Cie:  Concept-Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, 1 juli 2010 (.pdf)
  • Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw N. Frijda van 26 april 2010 inzake inzake het project Noord/Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 303
  • Cie:  Rapportage 1e kwartaal 2010 Noord-Zuidlijn, 23 september (.pdf)
   • Noord/Zuidlijn, Verslag nr. 64, 1e kwartaal 2010, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, 23 september (.pdf)
  • Kennis nemen van het advies van de referendumcommissie en besluiten dat het burgerinitiatief Stop NoordZuid-lijn een aangelegenheid betreft waarover geen burgerinitiatief kan worden ingediend, Gb Afd 1, nr 389
  • Motie van het raadslid mevrouw Frijda inzake de begroting 2011 (Noord/Zuidlijn), Gb Afd 1, nr 458
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, 14 oktober (.pdf)
  • Cie:  Afdoening moties Mw. Bergervoet over tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, 11 november (.pdf)
   • Advies Wethouder schema SBNZL.xlsm, bijlage 1 (.pdf)
   • brief Gerson aan Raad moties Bergervoet, bijlage 2 (.pdf)
   • brief d.d. 11-10-2010 aan de commissie VVL van wethouder Wiebes, bijlage 3 (.pdf)
  • Cie:  Noord-Zuidlijn. voortgang en aanvulling tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, 11 november (.pdf)
   • brief d.d. 13-10-2010 wethouder NZL aan cie VVL, bijlage 1 (.pdf)
   • brief d.d. 22-10-10 wethouder NZL aan cie vvl, bijlage 2 (.pdf)
  • Cie:  Rapportage externe audit Projectbeheersing Noord-Zuidlijn, 11 november (.pdf)
   • Aanbiedingsbrief audit NZL 13-09-10, bijlage 1 (.pdf)
   • Definitief rapport audit NZL voorjaar 2010 13-09-10, bijlage 2 (.pdf)
   • Reactie dNZL audit Korf cs, bijlage 3 (.pdf)
   • Bijlage reactie dNZL audit Korf cs implementatie bouwdeel, bijlage 4 (.pdf)
   • DIVV-reactie op audit Korf, bijlage 5 (.pdf)
   • PC advies inz Audit, bijlage 6 (.pdf)
  • Cie:  Rapportage 2e kwartaal 2010 Noord-Zuidlijn, 11 november (.pdf)
   • Kwartaalrapportage Q2-2010 NZL, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Brief minister Verkeer en Waterstaat inzake Onderzoek Rijkswaterstaat naar implementatie aanbevelingen Commissie Veerman, flap,11 november (.pdf)
   • 2010-10-06 brf Wiebes aan Cie VVL inz Onderzoek RWS naar implementatie aanbev. Veerman, bijlage (.pdf)
  • Cie:  AMSYS. Voortgangsrapportage Q1Q2-2010, 11 november (.pdf)
   • Voortgangsrapportage AMSYS Q1Q2 2010, bijlage (.pdf)
   • Integrale planning AMSYS 2010-07-01, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, 11 november (.pdf)
  • Cie:  Gevolgen ontgraven station Vijzelgracht onder verhoogde luchtdruk, 23 november (.pdf)
   • brief wethouder Wiebes inzake Vijzelgracht, bijlage (.pdf)
  • Cie:  Verslag Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, 9 december (.pdf)
  •      PS     Vragen en antwoorden van drs. H.K. Bos en H. Putters onder andere over ombouw Amstelveenlijn, 14 december (.pdf)

  2011

  • Beschikbaar stellen van het zevende uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 18 (.pdf)
   • Brief wethouder betreffende zevende uitvoeringskrediet, 24 januari (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw R. Alberts van 28 oktober 2010 inzake toepassing veiligheidscertificaten: "Veiligheid langs de metrobaan en het toezicht hierop", Gb Afd 1, nr 32 (.pdf)
  • Cie:  Beschikbaarstelling van het zevende uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn, 20 januari (.pdf)
  • Amendement van de raadsleden mevrouw Bergervoet, de heer Van Drooge en de heer Van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam (sluiten kleine ring), Gb Afd 1, nr 123 (.pdf)
  • Amendement van de raadsleden mevrouw Bergervoet en de heer Van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam (niet ontvlechten), Gb Afd 1, nr 128 (.pdf)
  • Amendement van de raadsleden de heer Van Drooge en de heer Mulder inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam (completeren metroring door aanleg Isolatorweg - Johan van Hasseltweg), Gb Afd 1, nr 158 (.pdf)
  • Amendement van het raadslid de heer Van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam [geen (regio)trein- of metrohalte in Nieuwe Meer], Gb Afd 1, nr 188 (.pdf)
  • Cie:  Rapportage 4e kwartaal 2010 Noord-Zuidlijn, 8 maart (.pdf)
   • Noord/Zuidlijn CONCEPTVERSIE 11-02-2010 Verslag nr. 67 4e kwartaal 2010 (.pdf)
   • Rapportage 4e kwartaal 2010 Noord/Zuidlijn, Samenvatting (.pdf)
   • Directieverslag 4e kwartaalrapportage 2010, 12 februari (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw A. van der Velde van 1 april 2011 inzake nieuwe metrostellen, Gb Afd 1, nr 346 (.pdf)
  • Beëindiging bijdrageregeling casco- en funderingsherstel voorafgaande aan de bouw Noord-Zuidlijn, Gb Afd 1, nr 385 (.pdf)
  • Cie:  Rapportage 1e kwartaal 2011 Noord-Zuidlijn, 8 maart (.pdf)
   • Noord/Zuidlijn VERSIE 11-05-2011 – 05 Verslag nr. 68 1e kwartaal 2011 1e kwartaal 2011 (.pdf)
   • Rapportage 1e kwartaal 2011 Noord/Zuidlijn, Samenvatting (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw A. van der Velde van 1 april 2011 inzake een artikel in Het Parool van 1 april 2011, getiteld: "Fraude NZ-lijn 'tikkende tijdbom'", Gb Afd 1, nr 394 (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J. Hoek van 4 april 2011 inzake het verschijnen van het boek, getiteld: "Het wonder van de Noord/Zuidlijn”., Gb Afd 1, nr 395 (.pdf)
  • Cie:  Organisatie Metro Amsterdam, 12 april 2011 (.pdf)
   • De metro integraal bestuurd, 2 maart (.pdf)
  • Cie:  Ombouw Amstelveenlijn Tussenrapportage, 16 juni (.pdf)
   • bijlage - Projectupdate Amstelveenlijn, 25 mei 2011 (.pdf)
   • bijlage - Tussenrapportage Amstelveenlijn, 25 mei 2011 (.pdf)
  • Intrekken van de Regeling Risicovolle Projecten (nr. 82-186, 2008) en vaststellen van de herziene Regeling Risicovolle Projecten, Gb Afd 1, nr 541 (.pdf)
   • Herziene Regeling Risicovolle Projecten, bijlage 1 (.pdf)
   • Projecten die onder de Regeling Risicovolle Projecten vallen, bijlage 2 (.pdf)
  • Intrekken van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord-Zuidlijn 2000, vaststellen van het overzicht van inhoudelijke zienswijzen en voorstellen voor verwerking daarvan, kennisnemen van de Regeling Nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn en vaststellen van de Verordening Nadeelcompensatie Noord-Zuidlijn 2011, Gb Afd 1, nr 577 (.pdf)
   • Overzicht ontvangen zienswijzen en voorstel verwerking, bijlage 1 (.pdf)
   • Regeling nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn, bijlage 2 (.pdf)
   • Antwoord op vragen in Commissie, brief wethouder, bijlage 3 (.pdf)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J. Hoek van 16 juni 2011 inzake het bericht dat het Openbaar Ministerie de aangifte van de gemeente betreffende het lekken van vertrouwelijke informatie uit de stukken van de raadsenquête naar de Noord-Zuidlijn heeft geseponeerd, Gb Afd 1, nr 648 (.pdf)


  [INDEX]

  Gaarne bericht als stukken ontbreken
  [EMAIL]