aan
Dick van der Horst
      

datum:   12 oktober 2011
ons kenmerk:2011/3901/JV
onderwerp:Reactie op uw brief
inlichtingen      :Karin Sweering, 020 5273 769

Geachte heer Van der Horst,

Enige tijd geleden heb ik uw verzoek ontvangen over het gebruik van realistische vervoerprognoses en bij de structuur van de stad passende investeringen bij de ontwikkelingen van het openbaar vervoer. U onderbouwt uw verzoek door gebruik te maken van informatie en cijfers van de Noord/Zuidlijn, waarna u eindigt met suggesties voor de planvorming van de Amstelveenlijn

In de komende decennia zal het aantal openbaar vervoerreizigers flink stijgen. Deze groei is te verklaren door onder meer:
                  -    Verwachte ruimtelijke ontwikkelingen;
- Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn bovendien meer geconcentreerd bij belangrijke OV-knopen, waardoor nieuwe bewoners eerder geneigd zullen zijn het openbaar vervoer te gebruiken;
- De realisatie van grootschalige openbaar vervoerprojecten die veel impact hebben op het openbaar vervoer gebruik, zoals de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam, nieuwe treinstations, OV SAAL, Noord-Zuidlijn, etcetera

De keuzes voor het openbaar vervoer, ook de Amstelveenlijn, moeten voldoen aan de door de OV-visie gestelde eisen voor kwaliteit, toekomstvastheid en kosteneffectiviteit. Ook voor de Amstelveenlijn wordt gezocht naar haalbare en betaalbare oplossingen, waarbij de kosten/batenverhouding (MKBA), verkeersveiligheid en de inpasbaarheid in de omgeving en stedelijke structuur onderdeel zijn van de afweging.

Voor de MKBA wordt bij de Amstelveenlijn inmiddels gebruikt gemaakt van twee toekomstscenario's (prognosejaar 2020) met daarbij een bandbreedte in de vervoerprognoses. Voor het positieve toekomstscenario (Global Economy-scenario, een sociaaleconomisch scenario met een forse groei van de bevolking en hoge economische groei) zijn de vervoerbaten berekend met behulp van Genmod 2010. Voor het minder positieve toekomstscenario (Regional Community-scenario, een gelijkblijvende bevolkingsomvang met een bescheiden economische groei) is voor het berekenen van de vervoerbaten gebruik gemaakt van de uitkomst van een gevoeligheidsanalyse voor de vervoersvraag in Genmod 2010. Bij deze gevoeligheidsanalyse is rekening gehouden met minder ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam en Amstelveen. Dit leidt tot een uitkomst waarbij het aantal OV-reizigers op de Amstelveenlijn ongeveer 25% lager ligt dan in het positieve scenario.

Het gebruik van vervoersprognoses is nodig voor de onderbouwing van de noodzaak en kosteneffectiviteit van een investering in het openbaar vervoer. Door gebruik te maken van een hoge en een lage prognose kan inzichtelijk gemaakt worden of een bepaalde oplossing voldoet, ook in het geval van een slecht toekomstscenario.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid voor het openbaar vervoer in de Amsterdamse regio.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam,

E.D Wiebes
Portefeuillehouder Openbaar Vervoer