Datum29 september 2009
Behandeld door      Arthur Sanders
E-maila.sanders@oudwest.amsterdam.nl
BetreftRaadsadres 09RR12 d.d. 7 juli 2009
C.C.Griffier Oud-West en Centrum
BijlageRelevante plankaart bestemmingsplan Oud-WestGeachte heer van der Horst,

Hartelijk dank voor uw brief van 7 juli jl, waarin u zorgen uit over het behoud van de platanen in het Leidsebosje en verzoekt om - conform de afspraak met de Gemeenteraad - deze bomen in het bestemmingsplan op te nemen.

Wij begrijpen en delen uw zorgen over het behoud van deze monumentale bomen. Een afspraak van 25 jaar geleden met de Gemeenteraad over wat hierover in het bestemmingsplan dient te worden vastgelegd, is ons echter niet bekend. In het bestemmingsplan is niet gekozen voor individuele bescherming van bomen, omdat het hierdoor bijvoorbeeld erg moeilijk wordt om snel de verkeersveiligheid te verbeteren.
Bovendien is naar onze mening de Bomenverordening het geschikte instrument voor individuele bescherming van bomen. Wij zijn dan ook niet voornemens om het bestemmingsplan op dit punt aan te passen.

In plaats daarvan is bij het bestemmingsplan gekozen voor bescherming van het groene karakter van bepaalde gebieden. Het Leidsebosje heeft in het bestemmingsplan Oud-West de bestemming "Groen en recreatieve doeleinden" gekregen. Alleen de trambaan heeft de functie "Verkeersdoeleinden". Op de als bijlage meegezonden plankaart kunt u dit duidelijk zien. Een taxistandplaats in het Leidsebosje is strijdig met het bestemmingsplan. Verder is het van belang om te vermelden dat de oude bomen op het Leidsebosje zijn opgenomen in de nationale monumentale bomenlijst. Op grond van de Bomenverordening Oud-West worden deze bomen extra beschermd.

De stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en Oud-West en de Centrale Stad werken in gezamenlijk overleg aan een plan ter verbetering van de Leidsebuurt. Oud-West heeft aangegeven mee te willen werken aan de beste oplossing voor de stad. De ontwikkelingen in de Leidsebuurt mogen echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid in Oud-West. Dit betekent goed onderzoek naar de beste oplossing voor de stad (niet slechts verplaatsing van het probleem) en passende maatregelen om de overlast voor direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Over de bomen op het Leidsebosje kunnen wij kort zijn: deze dienen te worden behouden. In het kader van de inspraak is o.a. aangegeven dat de mogelijke inpassing van een taxistandplaats in het Leidsebosje nog beter wordt uitgewerkt. Deze uitwerking biedt o.a. ook de door u gevraagde duidelijkheid over de ruimtelijke inpasbaarheid van een taxistandplaats en/of buffer in het Leidsebosje met behoud van de bestaande bomen. Ook biedt deze uitwerking meer duidelijkheid over het effect van een mogelijke taxistandplaats in het Leidsebosje op de groenbeleving. Het verloren gaan van de groenbeleving vormt voor ons het meest ernstige bezwaar tegen de locatie Leidsebosje (west). Dit standpunt is ook opgenomen in de notitie Verplaatsing taxistandplaats leidseplein.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West,

Liane Pielanen                        Bouwe Olij
StadsdeelsecretarisVoorzitter