Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad
Raadsvoordracht
R
1
Jaar
2010
Vergaderdatum
17 en 18 februari 2010
Afdeling
1
Agendapunt
60B
Nummer
124
Publicatiedatum
12 februari 2010
Onderwerp
Instemmen met de Nota’s van Uitgangspunten voor de Openbare Ruimte Leidsebuurt
en de Fietsenstalling Leidseplein
Aan de gemeenteraad
Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor, het volgende besluit te nemen:
De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 1 december 2009,
Besluit:
in te stemmen met:
1. de Nota van Uitgangspunten (NvU) Openbare Ruimte Leidsebuurt, met als
belangrijkste punten:
A.
de Leidsebuurt wordt zoveel mogelijk voetgangersgebied, waarbij het
Leidseplein, het Kleine-Gartmanplantsoen, de Marnixstraat en de
Leidsebrug autovrij worden ingericht;
B.
de tramhalte van Leidseplein (tram 1,2 en 5) wordt verplaatst naar de
Leidsebrug;
C.
de kruising Stadhouderskade / Leidsebrug wordt opnieuw ingericht, waarbij
de trambaan wordt verplaatst van zijligging naar middenligging;
D.
de taxistandplaats wordt verplaatst van het Leidseplein naar een andere
locatie, onder de voorwaarde dat er een definitieve vervangende
standplaats beschikbaar is;
E.
er komt een ondergrondse fietsenstalling onder het Leidseplein (Kleine
Gartmanplantsoen);
2. de Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein, met als belangrijkste
punten:
A.
het betreft een hoogwaardige ondergrondse fietsenstalling met een
beoogde omvang van 2.700 fietsparkeerplaatsen;
B.
in de Leidsebuurt komen 2.100 fietsparkeerplaatsen op maaiveld voor
kortparkeren;
C.
stadsdeel Centrum handhaaft het juist gebruik van de kortparkeerplaatsen
en het fietsparkeerverbod buiten de aangewezen stallingsplekken;

Jaar
2010
Afdeling
1
Nummer 124
Datum
12 februari 2010
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Raadsvoordracht
R
2
3. het uitwerken en onderzoek doen naar consequenties van een nieuwe
taxistandplaats en het uitvoeren van een onderzoek naar een buffer voor
wachtende taxi’s op de Appeltjesmarkt. De twee uit te werken locaties voor de
taxistandplaats zijn het Leidsebosje Oost en het Raamplein.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
H. de Jong, secretaris
M.J. Cohen, burgemeester
Toelichting (bestuurlijke context)
Aanleiding
De Leidsebuurt is één van de beeldbepalende gebieden van Amsterdam. Omdat het
niet optimaal functioneert en de inrichting van de openbare ruimte op veel plekken
gedateerd is, wordt het ingrijpend heringericht.
Omdat de functie van het Leidseplein en de vervoersknoop het stadsdeelniveau
overstijgt wordt de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de Stadsdeelraad
Centrum en de Gemeenteraad. In 2015 moet de volledige herinrichting gereed zijn. In
2010 wordt begonnen met de eerste deelplanuitvoering.
Ad 1 – Nota van Uitgangspunten Leidsebuurt
De uitgangspunten voor de openbare ruimte in de Leidsebuurt zijn opgesteld door
stadsdeel Centrum. Daarbij is nauw samengewerkt met de Dienst Infrastructuur
Verkeer en Vervoer (dIVV) als (functioneel) beheerder van de hoofdnetten auto,
openbaar vervoer, fiets, als trekker en toekomstig beheerder van de fietsenstalling en
verantwoordelijke voor het stedelijk taxibeleid. Daarnaast is afgestemd met de
stadsdelen Oud West en Oud Zuid als gebiedsbeheerders van de Stadhouderskade.
Voor één van de uitgangspunten, een ondergrondse fietsenstalling onder het
Leidseplein / Kleine Gartmanplantsoen, is door dIVV een Nota van Uitgangspunten
Fietsenstalling opgesteld.
In juni 2009 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum de NvU Openbare
Ruimte Leidsebuurt vrijgegeven voor inspraak. Mede naar aanleiding van de
inspraakreacties zijn twee wijzigingen aangebracht in de NvU:
Paragraaf 2.1.4. over Taxi’s:
De taxistandplaats wordt verplaatst van het Leidseplein naar het westelijk deel van
het Leidse Bosje’
is als volgt gewijzigd: de taxistandplaats wordt verplaatst van het
Leidseplein naar een andere locatie buiten het toekomstige voetgangersgebied.
Toegevoegd is dat de standplaats niet eerder wordt verplaatst dan een nieuwe locatie
met bufferruimte beschikbaar is.
Paragraaf 2.1.6. Fietsparkeren:
Er worden in de Leidsebuurt op twee plekken ondergrondse fietsenstallingen
gerealiseerd: onder het Kleine-Gartmanplantsoen en onder het Raamplein. De twee
stallingen bieden samen plaats aan ruim 4.000 fietsen’
is als volgt gewijzigd:

Jaar
2010
Afdeling
1
Nummer 124
Datum
12 februari 2010
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Raadsvoordracht
R
3
Onder het Kleine-Gartmanplantsoen wordt een ondergrondse fietsenstalling
gerealiseerd. De stalling biedt plaats aan 2.700 fietsen. Voor de volgende planfase
(maaiveldontwerp) zal een communicatieplan worden opgesteld
Ad 2 – Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling
In de NvU Fietsenstalling Leidseplein zijn de uitgangspunten beschreven voor een
ondergrondse fietsenstalling onder het Leidseplein. Trekker van deze stalling is dIVV,
zowel voor de realisatie als het toekomstig beheer. De stalling komt onder het Kleine
Gartmanplantsoen en krijgt een capaciteit van 2.700 plekken. De kosten worden
geraamd op 17,6 mln euro. De inrichting van de stalling krijgt een hoge kwaliteit en is
zeer gebruiksvriendelijk. Mensen ervaren het stallen als snel, uitnodigend,
comfortabel, prettig en veilig. De stalling krijgt meerdere in- en uitgangen om het
gebruiksgemak zo groot mogelijk te maken. Daarnaast worden door stadsdeel
centrum 2.100 fietsparkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd.
Gezien de hoge kosten en de huidige financiële situatie is het voorstel uit te gaan van
een stalling van 2.700 plekken. In totaal worden er 500 plekken minder gerealiseerd
dan de behoefteraming aangeeft. Indien in de praktijk daadwerkelijk een tekort is aan
fietsparkeerplaatsen, bepalen de centrale stad en stadsdeel centrum gezamenlijk op
welke manier meer stallingsruimte gerealiseerd kan worden. Als mogelijk aanvullende
locatie geldt het Raamplein. Stadsdeel centrum handhaaft het juist gebruik van de
kortparkeerplaatsen en het fietsparkeerverbod buiten de aangewezen stallingplekken.
De Gemeenteraad heeft op 16 december 2009 ingestemd met de wijziging van de
APV. Deze wijziging was noodzakelijk om het fietsparkeerverbod in te kunnen stellen.
Ad 3 – het uitwerken en onderzoek doen naar consequenties van een nieuwe
taxistandplaats en het uitvoeren van een onderzoek naar een buffer voor
wachtende taxi’s op de Appeltjesmarkt. De twee uit te werken locaties voor de
taxistandplaats zijn het Leidsebosje Oost en het Raamplein.
Een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting volgens de NvU is de verplaatsing van
de taxistandplaats mits er een alternatieve locatie wordt gevonden. Deze voorwaarde
is recent expliciet toegevoegd. Omdat de huidige problemen met de taxi onderkend
worden en voorkomen moet worden dat een nieuwe standplaats dezelfde of grotere
overlast tot gevolg heeft. Er zijn verkenningen gedaan naar mogelijke standplaatsen
en bufferlocaties waar taxi’s op drukke momenten verzamelen voordat ze de
standplaats op mogen rijden. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de standplaats
zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor woningen in de omgeving, dat de
verkeerstechnische inrichting zodanig is dat de verkeersoverlast wordt
geminimaliseerd en dat eventuele handhaving optimaal kan functioneren. In overleg
met stadsdelen Oud-Zuid en Oud-West is gekozen voor het volgende:
Uitwerking van taxistandplaats langs het Leidse Bosje-oost
De nieuwe locatie ligt langs het groen, op de plek waar nu de trambaan ligt. Er is
plaats voor veertien taxi’s. De ervaring met de huidige standplaats met evenveel
plekken leert dat dit op de drukke momenten niet genoeg is. De locatie zal worden
uitgewerkt op de volgende onderdelen:
-
inpassing van de standplaats in het verkeersontwerp voor de Stadhouderskade;
-
antwoord op de vraag hoe het groen moet worden versterkt;

Jaar
2010
Afdeling
1
Nummer 124
Datum
12 februari 2010
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Raadsvoordracht
R
4
-
mogelijkheden om het gedrag van de chauffeurs op de standplaats te reguleren
(samenhangend met het onderzoek naar een bufferlocatie).
Uitwerking van taxistandplaats op het Raamplein
Naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie Verkeer en Vervoer van 13
januari 2010, de inspraak in Oud-West en de wens van het bestuur van stadsdeel
Oud-West, is het Raamplein toegevoegd als mogelijke toekomstige taxistandplaats.
Naast de eerder genoemde standplaats langs het Leidsebosje Oost wordt dus ook
voor het Raamplein een standplaats uitgewerkt en onderzocht. Er wordt onder meer
gekeken naar de inpassing, verkeersdoorstroming en het voorkomen van overlast
voor omwonenden. Omdat deze mogelijkheid recent is toegevoegd, staat deze niet
vermeld in de bijgaande toelichtingsnotitie.
Een onderzoek naar bufferruimte op de Appeltjesmarkt (bushalte Marnixstraat)
De mogelijkheden worden onderzocht om op de Appeltjesmarkt een grote taxibuffer
in te richten die voorkomt dat zich capaciteitsproblemen voordoen met bijbehorende
negatieve gevolgen voor verkeersdoorstroming en de openbare orde. Hier zal een
systeem aangelegd moeten worden dat ervoor zorgt dat op drukke momenten alleen
taxi’s vanuit de bufferlocatie de standplaats op kunnen rijden. Een onderzoek naar de
benodigde capaciteit op verschillende momenten van de dag en een verdere
uitwerking van de precieze werking van het systeem zal hier onderdeel van uitmaken.
De huidige situatie ten aanzien van de taxi’s in Amsterdam en ook de situatie bij het
Leidseplein zijn verre van ideaal. Dit heeft te maken met de inrichting, maar ook met
het gedrag van chauffeurs. Bij de uitwerking van de standplaats en het onderzoek
naar een buffer is het uitgangspunt dat de nieuwe oplossing een betere situatie
oplevert dan de huidige situatie.
De wethouder Verkeer en Vervoer heeft aan stadsdeel Oud West gevraagd een
standpunt over de toekomstige taxistandplaats te bepalen. Stadsdeel Oud West heeft
over dit onderwerp op 7 januari 2010 een informatie- en inspraakavond
georganiseerd.
De Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening,
Volkshuisvesting en Monumenten heeft op maandag 15 februari 2010 ingestemd met
het voorleggen van dit voorstel aan uw vergadering. Naar aanleiding van de inspraak
in Oud-West en de bespreking in de commissie, is de locatie Raamplein toegevoegd
als te onderzoeken standplaats.
Stukken
Meegezonden stukken
-
Toelichtingnotitie bij te nemen besluiten Leidsebuurt
-
Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt
-
Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein
-
Brief van wethouder Gerson inzake beantwoording van vragen uit de commissie
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur c.a.
Ter inzage gelegde stukken
-
Reactienota op de ingebrachte inspraakreacties