1
Nummer BD2009-005706
Dienst
dienst ivv
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening,
Volkshuisvesting en Monumenten
Agendapunt
, woensdag 2 september 2009
VV
Portefeuille
29
Agendapunt
14
Onderwerp
reconstructie Leidsebuurt
Gevraagd advies
Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen van het besluit van het College van
B&W d.d. 16 juni 2009, inhoudende:
1. het voor kennisgeving aannemen van de concept Nota van Uitgangspunten
Openbare Ruimte Leidsebuurt inclusief de erratum 29-5-2009 met als
belangrijkste onderdelen:
A. De Leidsebuurt wordt zoveel mogelijk voetgangersgebied, waarbij
Leidseplein, Kleine Gartmanplantsoen, Marnixstraat en Leidsebrug autovrij
worden
B. De tramhalte van het Leidseplein wordt verplaatst naar de Leidsebrug en
wordt daar gecombineerd met een bushalte en de tramhalte op het Kleine-
Gartmanplantsoen wordt verplaatst in oostelijke richting
C. De reconstructie van de Stadhouderskade tussen Hobbemastraat en
Overtoom
D. De taxistandplaats wordt verplaatst van Leidseplein naar een andere locatie.
Er worden drie locaties betrokken bij de inspraak over de verplaatsing van de
standplaats, tevens zullen daarbij de Appeltjesmarkt en het Raamplein
worden aangeduid als eventueel aanvullende locaties.
E. Er komt een ondergrondse fietsenstalling onder het Leidseplein (Kleine
Gartmanplantsoen)
2.het voor kennisgeving aannemen van de concept Nota van Uitgangspunten
Fietsenstalling Leidseplein ten behoeve van het realiseren van een ondergrondse
stalling met een omvang van circa 2700 stallingplaatsen
3.akkoord met het vrijgeven van inspraak van de concept Nota van Uitgangspunten
Openbare Ruimte Leidsebuurt, voor de onderdelen die de bevoegdheid van de
centrale stad betreffen (bovengenoemde punten 1B t/m 1E), en de concept Nota
van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein.
Korte toelichting (bestuurlijke context)
Volgens de Nota Stedelijke Infrastructuur is de Centrale Stad verantwoordelijk voor

Portefeuille
29
Agendapunt 14
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, woensdag 2 september 2009
VV
2
reconstructies op de hoofdnetten Auto en Openbaar Vervoer.
Stadsdeel Centrum heeft, ten behoeve van het tot voetgangersgebied herinrichten
van de Leidsebuurt, een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld. Het bestuur
van stadsdeel Centrum heeft in 2008 ingestemd met deze uitgangspunten.
In een brief van oktober 2008 gaf de voormalige wethouder verkeer aan de
portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum aan dat een aantal aspecten
nader moest worden uitgewerkt:
-
onderzoek naar de gevolgen voor het aanliggende hoofdnet auto en openbaar
vervoer vanwege het autovrij- c.q. autoluw maken van de Leidsebuurt
-
ontsluiting van de geplande taxistandplaats in het Leidsebosje west op het
hoofdnet auto
-
onderzoek naar de gevolgen voor de doorstroming van het openbaar vervoer
op de gecombineerde tram-/bushalte.
Deze uitwerking heeft nu plaats gevonden. Als resultaat van deze uitwerking wordt de
concept Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt , die door het
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum op 20 mei 2008 is vastgesteld, inclusief
erratum d.d. 29 mei 2009, nu aan u voorgelegd. In de erratum is de tekst betreffende
de taxistandplaatsen en de ondergrondse fietsenstalling aangepast aan de laatste
ontwikkelingen.
De voormalige wethouder Verkeer en de portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel
Centrum hebben gezamenlijk aangegeven onder het Leidseplein (Kleine
Gartmanplantsoen) een ondergrondse fietsenstalling te willen realiseren. DIVV heeft
hiervoor een concept Nota van Uitgangspunten uitgewerkt.
Onderbouwing gevraagd advies
1A: Leidseplein wordt voetgangersgebied
Het Leidseplein is op dit moment vooral een verkeersknooppunt. De huidige inrichting
nodigt niet uit tot verblijven.
Vier nieuwe of vernieuwde theaters (her)openen in 2009/2010 hun deuren:
Stadsschouwburg, Melkweg, Nieuwe de la Mar en City. Met vernieuwde
programmering trekken zij zowel de stadsbewoners als de toerist naar hun theater. Zij
doen een uitdrukkelijk beroep op de gemeente om te investeren in de openbare
ruimte en deze in te richten tot een aangenaam verblijfgebied.
Om als stad te kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van de nieuwe theaters
in de vorm van versterking van werkgelegenheid in de omgeving (cultureel, horeca),
is behoefte aan een spoedige aanpak van de openbare ruimte. Om dat mogelijk te
maken is nu besluitvorming nodig over het vrijgeven voor inspraak van de Nota van
Uitgangspunten openbare ruimte Leidsebuurt.
In de planning is opgenomen om straten en grachten in de omgeving van het plein
reeds in 2009/2010 in uitvoering te nemen.
1B: Verplaatsing tramhalte

Portefeuille
29
Agendapunt 14
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, woensdag 2 september 2009
VV
3
De tramhalte van het Leidseplein wordt verplaatst naar de Leidsebrug. Daar kunnen
twee trams achter elkaar halteren. Ook halteren hier de bussen. De tramhalte van het
Kleine Gartmanplantsoen wordt in oostelijke richting verplaatst.
De verplaatsing van de tramhalte van Leidseplein naar de Leidsbrug leidt tot enig
reistijdverlies (circa 4 seconden). De verplaatsing van beide haltes heeft tot gevolg
dat de onderlinge overstaptijd groter wordt in vergelijking met de huidige situatie maar
blijft binnen de norm. In de CVC hebben GVB en Stadsregio Amsterdam kenbaar
gemaakt hier geen voorstander van te zijn. De meerderheid van de CVC gaat hier
echter wel mee akkoord in de afweging dat een functioneel en esthetisch goed
ingericht plein met een verbetering van de toegankelijkheid voor de tram- en
busreiziger voordelen biedt aan de gebruikers van het openbaar vervoer (bredere en
hogere perrons waardoor de instap wordt verbeterd). Op de huidige locatie van de
tramhalte op het Leidseplein zouden deze verhoogde en verbrede perrons een
barrièrevorming tot gevolg hebben.
1C: Reconstructie Stadhouderskade tussen Hobbemastraat en Overtoom
De kruising Stadhouderskade / Leidsebrug wordt dusdanig ingericht dat autoverkeer
niet meer richting Leidseplein kan rijden. De verplaatsing van de tramhalte van het
Leidseplein naar de Leidsebrug heeft tot gevolg, dat de Stadhouderskade tussen
Hobbemakade en Overtoom gereconstrueerd moet worden. De huidige in zijligging
liggende trambaan op de Stadhouderskade komt in middenligging te liggen. Dit omdat
de in zijligging liggende trambaan anders dwars door de halte loopt van de naar het
Leidsebosje verplaatste tramhalte. De trambaan in middenligging heeft tevens als
groot voordeel, dat voor de bussen op de Stadhouderskade tussen Hobbemastraat
en Leidsebosje een vrije busbaan ontstaat.
Tegelijkertijd wordt de wegindeling op de Stadhouderskade tussen Hobbemastraat en
Overtoom aangepast ten behoeve van een betere doorstroming van het autoverkeer.
In de huidige situatie is met name in de avondspits sprake van filevorming op dit
weggedeelte hetgeen op deze corridor niet wenselijk is. Naast de aanpassing van de
wegindeling worden de verkeerslichten anders ingesteld waardoor eveneens de
doorstroming van het autoverkeer wordt verbeterd, zowel op de Stadhouderskade als
op de Overtoom.
Door de aanpassingen op dit deel van de Stadhouderskade neemt echter de
verkeersbelasting toe op het weggedeelte van de Stadhouderskade ter hoogte van
het Rijksmuseum. Het effect daarvan kan worden beperkt door de verkeerslichten-
regeling te wijzigen.
1D: Verplaatsing taxistandplaats
De taxistandplaats op het Kleine Gartmanplantsoen wordt verplaatst. Voor de nieuwe
locatie zijn vele varianten globaal onderzocht, waarvan de volgende worden
ingebracht in de inspraak over de concept Nota van Uitgangspunten Openbare
Ruimte Leidsebuurt:
-
Stadhouderskade tussen Leidsebrug en Zandpad
-
Stadhouderskade tussen Zandpad en Jan Luijkenstraat
-
Leidsebosje (West)
Het Raamplein en de Appeltjesmarkt zijn daarnaast optionele en aanvullende
locaties.
Stadsdeel Oud West heeft zich uitgesproken tegen de locatie Leidsebosje (west)

Portefeuille
29
Agendapunt 14
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, woensdag 2 september 2009
VV
4
vanwege het verlies aan groenbeleving op deze plek; bovendien laat het vigerend
bestemmingsplan geen taxistandplaats op deze locatie toe.
Om de denkbare nieuwe locaties van een taxistandplaats te kunnen vergelijken is
door stadsdeel Centrum een notitie ‘Verplaatsing taxistandplaats Leidseplein’
opgesteld, met een drietal tekeningen van denkbare locaties aan de
Stadhouderskade. Deze beoordeling zal in de komende tijd nog verder worden
uitgewerkt. De notitie is als bijlage toegevoegd.
Over de toekomstige nieuwe taxistandplaats zal in augustus door Stadsdeel Centrum
in samenspraak met de betrokken stadsdelen Oud West, Oud Zuid en de centrale
stad een extra inspraakavond worden georganiseerd. Tijdens de inspraakbijeenkomst
over de Concept Nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt (eind juni)
zal informatie worden gegeven over de genoemde denkbare locaties.
2: Ondergrondse fietsenstalling
Uit onderzoek blijkt dat in de Leidsebuurt in 2020 een fietsparkeerbehoefte is van in
totaal zo’n 5300 plaatsen. Inschatting is dat ongeveer 3.500 fietsers hun fiets in de
nieuw te bouwen ondergrondse stalling zullen plaatsen. Gezien de hoge kosten in
combinatie met de huidige financiële situatie is het voorstel uit te gaan van een
stalling van 2700 fietsen. De kosten hiervan worden geraamd op € 17,6 miljoen. Een
stalling van deze omvang voorkomt een dure ingreep, omdat het verplaatsen van het
ondergrondse deel van de Lijnbaangracht hiermee wordt voorkomen. Per
stallingsplaats bedragen de kosten € 5800. Dit is aanzienlijk hoger dan normbedrag in
het Beleidskader fietsparkeren van € 3300. Deze kosten zijn hoog omdat de
normbedragen uitgaan van een inpandige stalling en niet van een ondergrondse
stalling. Mogelijke aanvullende locatie is het Raamplein waarvoor een pilot wordt
voorbereid, dit naast de aanwezigheid van de Lockerstalling bij Paradiso en het
plaatsen van nietjes in de omgeving.
Na realisatie bepalen stadsdeel Centrum en de centrale stad gezamenlijk op basis
van de werkelijke bezetting of meer capaciteit noodzakelijk is en hoe dit wordt
gerealiseerd.
Stukken
Meegezonden stukken
1. Concept nota van Uitgangspunten Openbare Ruimte Leidsebuurt inclusief erratum
d.d. 29 mei 2009
2. Concept Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling Leidseplein
3. Notitie “Verplaatsing taxistandplaats Leidseplein” inclusief drie tekeningen met
denkbare taxistandplaatsen aan de Stadhouderskade
Ter inzage gelegde stukken
Uitgenodigde andere raadscommissies
n.v.t.
Behandeling in de gemeenteraad

Portefeuille
29
Agendapunt 14
Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting
en Monumenten
Agendapunt
, woensdag 2 september 2009
VV
5
n.v.t.
Financiële toelichting
Stadsdeel Centrum heeft een voorlopige actuele kostenraming voor het project
opgesteld ter grootte van €28 miljoen, exclusief de ondergrondse fietsenstalling. Het
stadsdeel heeft in haar begroting €20 miljoen gereserveerd voor het project. De
centrale stad heeft voor dit project €6 miljoen opgenomen in de begroting van 2008.
De dekking van de kosten van de ondergrondse fietsenstalling van €17,6 miljoen is
als volgt: in het concept Meerjaren werk en investeringsprogramma (MWP) is € 14
miljoen opgenomen. De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft de intentie ongeveer
€ 2,7 miljoen aan subsidie te verlenen. DIVV is met SRA in gesprek over een hogere
bijdrage omdat het Leidseplein als regionaal overstappunt beschouwd kan worden.
Het definitief dekkingsvoorstel volgt in de VO-fase.
Extern overleg
-
Besproken in Integraal Leidsebuurt Overleg (ILO), waarin vertegenwoordigd
culturele instellingen, bewoners en ondernemers. Het ILO is voorstander van het
plan
-
Besproken met Stadsregio Amsterdam en Reizigers Advies Raad. Beide zijn
tegen verplaatsing van de haltes
-
Besproken met ARS; in beginsel positief
-
De inspraakprocedure over zowel de concept Nota van Uitgangspunten Open-
bare Ruimte Leidsebuurt als de concept Nota van Uitgangspunten Fietsenstalling
is door stadsdeel Centrum in juni 2009 georganiseerd. Een extra inspraakavond
over de toekomstige nieuwe taxistandplaats zal in augustus worden gehouden.
Gezien de zomervakantie zal de termijn van inspraak langer zijn dan de
gebruikelijke 6 weken en eindigt begin september.
Advies raadscommissie
Behandelend ambtenaar
dienst IVV, Mathieu Brancart
020 5565309
Stadsdeel Centrum Jan Lantinga 020 5529775